Kommentar

Ny influensavaksine - har man lært?

Viggo Johan Estensen
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne tar opp en svært viktig helse-/helsepolitisk sak. Dette dreier seg om å ta beslutninger som kan medføre store konsekvenser. Derfor virker det betryggende at ulike rapporter fra flere verdensdeler leses grundig, dette for å gi lærdom til de norske helsemyndigheter. Jeg registrerer at forfatterne avslutningsvis presiserer at deres artikkel nødvendigvis ikke er representativ for Folkehelseinsituttets syn. Det er klokt. FHI sin respons kom raskt her, og det var ikke uventet. Derfor henleder jeg til den falske "svineinfluensapandemien" i 2009, og håndteringen av den. I Dagens Medisin har jeg tidligere polemisert med dr. Preben Aavitsland, som kjent jobber han ikke lengre der. Jeg har også etterlyst evalueringen fra den gang, men jeg har ikke funnet de svar jeg ba om. Politikere lovde å se på evt. bånd mellom det aktuelle legemiddelfirma som den gang produserte vaksinen, en vaksine som ikke var godt nok utprøvd, som viste seg å gi en rekke bivirkinger og senskader og i tillegg var svært kostbar. Min tillit til FHI er til de grader svekket etter dette. Men noe svar venter jeg aldri å få. Jeg ønsker ikke å avspore diskusjonen her, men heller minne om det som skjedde. Derfor håper jeg at man har lært av sine feil, og at en vaksine mot en influensaepidemi-/"pandemi" denne gangen, og i ettertid er basert på medisinske fakta, ikke synsing og hastverksarbeid. Jeg vet at jeg bruker hårde ord, men fra en fastleges ståsted var det slik jeg oppfattet det. Kanskje FHI har lært av sine feil? Jeg takker forfatterne for en svært viktig og interessant kronikk.

Published: 05.12.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media