Kommentar

Svar til pensjonert overlege Arne Heilo og Olav Inge Håskjo

Jürgen Geisler
Akershus universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Kommentaren skrevet av Heilo & Håskjold berører ett av mange viktige, men hittil ubesvarte spørsmål: Hvor mye diagnostikk er nødvendig og tilstrekkelig for pasienter med maligne melanomer? Ultralydundersøkelser blir allerede i dag brukt som et ledd i diagnostikken av maligne melanomer og virker lovende i noen situasjoner. På den andre siden stiller man i dag høye krav til nye medikamenter, og omfattende dokumentasjon fra store kliniske studier er nødvendig mens man ser på kost-nytte-verdien etc. Vi mener at nye diagnostiske muligheter er viktige og burde utvikles og evalueres på like fot med nye medikamenter før disse anbefales til alle melanompasienter (f.eks. i våre nasjonale anbefalinger). Kliniske studier som avklarer nytteverdien av (f.eks. høyfrekvente) ultralydundersøkelser (innflytelse på residivrisikoen eller totaloverlevelsen) ønskes derfor velkommen!

Norsk Melanom Gruppe

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media