Kommentar

Svar til Henriksen og Avvitsland et al.

Elling Ulvestad
Mikrobiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

De «alternative» er kunnskapens fortropper i én forstand; de insisterer på at Jorden ikke er flat. Og i den påstanden er det vanskelig å være uenige med dem - vi har fortsatt mangelfull forståelse for sykdomskategorien borreliose, og mye av mangelen kan tilskrives suboptimale tester. Thor-Henrik Henriksen ser forholdene likedan, og gir verdifull innsikt i klinikernes utfordringer overfor enkeltpasienter med uklare prøvesvar. Han peker også på mulige veier videre.

En slik vei pekes for så vidt også ut av Preben Aavitsland og medforfattere. Men for dem er medisinens faginterne utfordringer åpenbart av relativt underordnet betydning. Slik de ser det er medisinens borrelioseproblem skapt av fageksterne krefter og vil forsvinne med dem. Jeg er sterkt uenig. Tvert imot mener jeg at medisinen står overfor et fenomen som ikke vil forsvinne selv om vi skulle klare å eliminere alle de «alternative» krefter vi kan komme til å tenke på. For selv om Aavitsland og medforfatterne får det som de vil - at alle kjente «alternative» blir eliminert - vil nye «alternative» dukke opp, igjen og igjen. Alt Aavitsland er imot vil dermed bare øke på, og strategien vil således, i det lange løp, være kontraproduktiv. Mitt forslag til strategi går ut på å løse de faginterne utfordringene og derved eliminere behovet for fageksterne «korrektiv».

For å løse de faginterne utfordringene mener jeg det er behov for mer forskning. I så måte forundrer det meg at Aavitsland og medarbeidere hevder at jeg mener Helsetilsynets tiltak mot «alternative» vanskeliggjør forskningen. Det er mulig de har lest meg slik, men lesere med en annen leseramme vil kunne se at jeg selvsagt aldri har ment eller skrevet en slik absurditet - hva jeg skrev var at det var den steile fronten mellom skolemedisinere og de «alternative» som vanskeliggjør forskning. I denne sammenheng er det særlig problematisk at gode argumenter, som vi alle bør ta inn over oss, ugyldiggjøres fordi de kommer fra «alternative». Jeg er overbevist om at økt forskningsinnsats en dag vil bringe oss nærmere en forståelse av borreliose, men jeg tror neppe vi når dit ved å stikke hodet i sanden og insistere på at Jorden er flat.

Published: 14.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media