Norske forskere nådde opp i europeisk satsing

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Norske forskningsmiljøer er representert i tre av prosjektene som har fått finansiering i den felleseuropeiske satsingen på Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer (The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND). Dette er den største globale forskningssatsingen på utfordringene knyttet til nevrodegenerative sykdommer. Utlysning for programmet har gått til 20 land, innenfor feltet optimalisering av biomarkører og harmonisering av bruken. Norge er ett av landene som bidrar med penger til satsingen, gjennom Forskningsrådet.

Tormod Fladby (f. 1959), professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus, leder ett av totalt fem nye felleseuropeiske prosjekter rettet mot nevrodegenerative sykdommer – et samarbeidsprosjekt som inkluderer ledende forskere og klinikere nasjonalt, i Norden, i Tsjekkia og i England. Prosjektet retter seg mot Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og andre demensformer med langtrukket forløp. Forskerne skal pare ulike genvarianter (genotyper) med sykdomsuttrykk (fenotyper) hos pasienter før de har fått etablert demens og/eller bevegelsesforstyrrelser.

Knut Engedal, fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er partner i et annet av JPND-prosjektene og som ledes fra Nederland. I en toårsperiode skal prosjektet følge rundt 200 demenspasienter i flere europeiske land. Forskerne vil kartlegge sykdomsutvikling etter at pasientene har fått en diagnose og undersøke hvilket behandlingstilbud de får.

Mathias Toft (f. 1974), overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus, er partner i det tredje prosjektet som har fått finansiering og som koordineres fra Tyskland. Formålet med studien er å identifisere genetiske og miljømessige faktorer som øker risikoen for å få Parkinsons sykdom. Avanserte genetiske undersøkelser skal gjøres på prøver fra flere tusen pasienter med Parkinsons sykdom fra mange ulike land. Genmutasjoner som blir funnet, studeres videre i stamceller laget fra pasienter med sykdommen. Dermed blir det mulig å studere effekten av de ulike mutasjonene i et cellesystem.

The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research er en av flere felleseuropeiske forskningsinnsatser (Joint Programming initiatives, JPI) som EU iverksetter for å møte de store samfunnsutfordringene Europa vil stå overfor de neste årene. Utfordringene er så store at landene hver for seg ikke har mulighet til å håndtere dem.

Det er ikke tilfeldig at det er nevrodegenerative sykdommer, spesielt Alzheimers sykdom, som står på EUs liste over viktige samfunnsutfordringer. Europas befolkning blir stadig eldre, og med alderen øker forekomsten av slike sykdommer. I dag er 16 % av Europas befolkning over 65 år. I 2030 regner man med at 25 % av befolkningen – dvs. hver fjerde innbygger – vil være over 65 år.

Anbefalte artikler