Forskningspris til Line Knutsen Lund

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Line Knutsen Lund sammen med prisutdeler Snorre Ness fra det regionale brukerutvalget i Helse Midt-Norge. Foto Trine Kvalheim, Helse Møre og Romsdal

Line Knutsen Lund (f. 1970), lege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs hospital, har mottatt Helse Midt-Norges forskningspris for 2012 – en pris på 100 000 kroner – for sin forskning på psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt. Forskningen er gjort i forbindelse med hennes doktorgrad fra 2012.

Det finnes så langt få studier der man har fulgt personer med lav fødselsvekt inn i voksen alder. Line Knutsen Lund har undersøkt om fødselsvekten kan påvirke senere psykisk helse, livskvalitet og selvfølelse hos unge voksne. I sin avhandling sammenlikner hun også utviklingen av psykisk helse fra ungdomstid til ung voksen alder.

Hun har studert en gruppe unge voksne som ble født for tidlig (prematurt) og en gruppe som ble født med lav fødselsvekt til termin. Disse to gruppene ble sammenliknet med en kontrollgruppe født til termin med normal fødselsvekt.

Selv om flesteparten av deltakerne i studien ikke hadde noen psykisk lidelse ved 20 års alder, var andelen med psykiske vansker og diagnoser i begge gruppene med lav fødselsvekt betydelig høyere enn tilsvarende tall for kontrollgruppen. Angst og AD/HD var de hyppigst forekommende psykiske lidelsene i disse to gruppene. Det så også ut til at psykiske vansker påvirket livskvaliteten.

Avhandlingen konkluderer med at det å bli født med lav fødselsvekt, enten det er for tidlig eller til termin, kan ha en negativ langtidseffekt på psykisk helse og relaterte aspekter i ung voksen alder. For å kunne fremme god psykisk helse og livskvalitet senere i livet er det viktig at oppmerksomheten rettes mot begge gruppene med lav fødselsvekt, både i videre forskning og i klinisk praksis.

Anbefalte artikler