Kommentar

Hjertescreening i idrett i Norge

Erik Ekker Solberg
Diakonhjemmet sykehus - Medisinsk avdeling
Interessekonflikt:  Nei

Det er aktuelt og prisverdig at idrettsscreening omtales i Stokstad og medarbeideres artikkel i TdNLF (1). Artikkelen, som utgår fra Norges Idrettshøyskole og Oslo Universitetssykehus, tilkjennegir nå en mer positiv norsk holdning til hjertescreening i idrett enn tidligere. Kanskje handler noe av screeningdebatten om ulike tolkninger av begrepet "screening", som i følge European Society of Cardiology’s anbefalinger skal omfatte familieanamnese, symptomer under fysisk aktivitet, enkel fysisk undersøkelse og hvile EKG (2), mer enn om screeningens være eller ikke være.
Dette bekreftes av at forfatterne konkluderer med at de som har positiv familiehistorie eller har symptomer under anstrengelse bør screenes. Fortsetter man denne tankerekken blir neste spørsmål: Hvordan finner man de med positiv slektshistorie eller med symptomer? Jo, nettopp ved screening. Spørsmål om familiehistorien og egne idrettsrelaterte symptomer har en sentral og dokumentert plass i screeningen (3, 4). Det er feilsett at screening bare er EKG fortolkning, hvilket det ofte fremstilles som i media og iblant i idrettsmedisinsk debatt. Hjertescreening har vært for lite omtalt i Norge, og vårt kardiologiske miljø kunne ønskelig ha deltatt mer i debatten. De store idrettsorganisasjonene (UEFA [Det europeiske fotballforbundet], FIFA [det internasjonale fotballforbundet] og IOC [International Olympic Committee] anbefaler alle hjertescreening i idrett.
Undertegnede leger har i mange år deltatt i det gode og omfattende europeiske arbeidet med screening i Section for Sports Cardiology innen den Europeiske hjerteorganisasjon European Society of Cardiology, ESC. Børjesson, professor ved Gymnastil & Idrettshøyskolen och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, er tidligere formann. Solberg er nucleus member og bl.a. ansvarlig for websiden (www.sportscardiology.eu) og det europeiske newsletteret. Bjørnstad er tidligere formann i gruppen, nå redaktør i Eur J Prev Cardiol som har et særlig fokus på idrettskardiologi. Alle har vært bidragsytere på mange av artiklene som har kommet fra denne gruppen som for eksempel de europeiske anbefalingene om screening.
I balansen mellom å unngå å screene for mange og samtidig målrettet søke å fange opp de som har økt risiko, synes vi Sveriges anbefalte screening modell (screene toppidrettsutøvere sr., jr., samt de med positiv familiehistorie, symptomer eller funn) utgående fra Socialstyrelsen og Riksidrottsförbundets anbefalinger, er fornuftig (5).

Erik Ekker Solberg
Mats Børjesson
Hans Bjørnstad

Referanser
1. Stokstad MT, Berge HM, Gjesdal K. Hjertescreening av unge idrettsutøvere. Tidsskr Nor Laegeforen 2013;133(16):1722-1725.
2. Corrado D, Pelliccia A, Bjørnstad H, Vanhees L, Biffi A, Børjesson M, Panhuyzen-Goedkoop N, Deligiannis A, Solberg E, Dugmore D, Melwig KP, D Assanelli D, P Delise, F van-Buuren, A Anastasakis, H Heidbuchel, E Hoffmann, R Fagard, SG Priori, C Basso, E Arbustini, C Blostrom-Lundquist, W McKenna, G Thiene. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Eur Heart J 2005;26:516-524.
3. Drezner JA, Fudge J, Harmon KG, Berger S, Campbell RM, Vetter VL. Warning symptoms and family history in children and young adults with sudden cardiac arrest. J Am Board Fam Med 2012;25(4):408-415.
4. Wisten A, Messner T. Symptoms preceding sudden cardiac death in the young are common but often misinterpreted. Scand Cardiovasc J 2005;39(3):143-149.
5. Plötslig hjärtdöd bland barn, ungdomar och unga vuxna vid idrott och fysisk ansträngning. Komplettering av Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004, Nationella riktlinjer 2006 , Socialstyrelsen, (2006).

Published: 07.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media