Kommentar

Blodtrykksbehandling - mot enighet om mangt

Sverre E. Kjeldsen
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Ja

Bjørn Gjelsvik har kommentert våre artikler (1,2) om blodtrykksbehandling på lederplass i Tidsskriftet. Vi takker ham for saklig omtale, men tillater oss å komme med noen presiseringer som vi kanskje også kan bli enige om. Vi omtalte kun studier som hadde individuell statistisk styrke nemlig LIFE, VALUE, ASCOT og ACCOMPLISH, alle studier med et større antall norske pasienter inkludert. Den nordamerikanske ALLHAT-studien hadde dessverre fire behandlingsarmer og manglet derfor statistisk styrke og ble avbrutt pga. "futility", dvs. ingen mulighet til å kunne vise forskjell mellom behandlingsgruppene, inklusive gruppen som fikk diuretika (3). Dessuten - tiaziddiuretika var "taperen" i ACCOMPLISH. Men for all del, tiaziddiuretika er viktig i blodtrykksbehandling, typisk i en kombinasjon med ARB, ACEI eller CCB. Alle studiene inkluderte pasienter med moderat til høy risiko.

Vedrørende sommerens diskusjon i Aftenposten, har vi presisert (4) slik vi gjorde i arbeidet for Helsedirektoratet publisert av oss i 2009 (5), at folk med mild hypertensjon (typisk blodtrykk 140-160/90-100 mmHg) som er aktuelle for primærprofylakse bør undersøkes med tanke på organskade i hjerte, nyrer og store arterier, eventuelt med supplerende hjemmeblodtrykk- eller 24-timers blodtrykksmåling, for å bedømme risiko. Påvises organskade eller dagblodtrykket er ≥135/85 mmHg, er risikoen høy.

Vedrørende pasienter >80 år med høyt blodtrykk, har det vært kjent lenge at hjerneslag og hjertesvikt forebygges. Det nye med verdens største studie av gamle, nemlig HYVET (n=3845), organisert fra Cochrane-basens hjemborg London, er at det er trygt å behandle høyt blodtrykk ettersom dødeligheten også reduseres (6). Dette betyr mye for ellers friske 80-åringer som forventes å leve adskillig lenger enn 9 år som er gjennomsnittet for alle. Det er ikke flere slike studier "på gang" verken i Norge eller utlandet.
Litteratur

1. Schultz M, Aksnes TA, Høieggen A, Kjeldsen SE. Medikamentvalg ved hypertensjon. Tidsskrift Nor Legeforen 2013; 133: 1802-3.
2. Vinkenes K, Kjeldsen SE. Hypertensjon hos friske over 80 år bør behandles. Tidsskrift Nor Legeforen 2013; 133: 1804-5.
3. McInnes GT, Kjeldsen SE. Never mind the quality, feel the width - ALLHAT revisited. Blood Press 2004; 13: 330-4.
4. Kjeldsen SE, Sirnes PA. Høyt blodtrykk må ikke bagatelliseres. Det kan drepe. Aftenposten 4.8.2013.
5. Norheim OF, Gjelsvik B, Kjeldsen SE et al. Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. 10-5-2009. Oslo: Helsedirektoratet, 2009.
6. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008; 358: 1887-98.

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media