Kommentar
Analytisk variasjon på 1 % med 95 % konfidensintervall i ni