Sentralstyrets vedtak om stillingsstruktur:

Artikkel
  • Stillingsstrukturen i sykehus fungerer ikke i dag, og det bør gjøres endringer som bedre passer til dagens virkelighet og behov.

  • Systemet for spesialisering av leger bør forsterkes gjennom et nasjonalt system med kravspesifikasjoner, tilsynsordninger og incitamenter for å drive god spesialisering og forskning.

  • Stillinger for leger i spesialisering skal i all hovedsak være faste. Unntakene må begrunnes.

  • Det bør vurderes noen midlertidige stillinger i sykehus for gruppe I tjeneste. Det bør opprettes midlertidige stillinger i sykehus for obligatorisk tjeneste i alle spesialiteter, herunder for spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

  • Det må ryddes opp i ulovlige vikariater ved sykehusene.

  • Det kan vurderes samarbeidsformer mellom ulike avdelinger og sykehus som ivaretar den enkelte utdanningskandidats behov for samlet tjeneste for å utvikle spesialistkompetanse.

Vedtak i sentralstyret november 2008

  • Det arbeides for at ansettelser av leger i spesialisering skjer i faste tilsettingsforhold, mest mulig likt ansettelsesforhold i samfunnet for øvrig, og for at spesialisering av leger baseres på læringsmål og prosedyrebeskrivelser i henhold til den kompetanse den enkelte spesialist må inneha.

  • Sentralstyret gir sin tilslutning til at systemet for leger i spesialisering kan baseres på de tre modellene som er fremlagt, men fortrinnsvis modell 3 som bygger på et system basert på samarbeidsordning/rotasjon innen sosialt og geografisk akseptabelt område for komplett utdanning, og et system for individuelle utdanningsopplegg

  • Det arbeides for innføring av øremerkede stillinger for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin som sikrer at leger som spesialiserer seg innenfor disse spesialiteter får nødvendig tjeneste.

  • Prosjektgruppen bes om å arbeide videre med detaljene for innføring av faste stillinger for leger i spesialisering innenfor de foreslåtte modeller, i samarbeid med fagmiljøene. Sekretariatet legger frem plan for videre arbeid i januar 2010 og en sak vedrørende legefordelingssystemet.

Vedtak i sentralstyret desember 2009

Anbefalte artikler