Satser på e-helse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Den europeiske legeforeningen (CPME) støtter EUs plan for e-helse.

CPME har utarbeidet et «Statement»-dokument om EU-kommisjonens «eHealth Action Plan 2012 – 2020». Dokumentet ble vedtatt på CPME-møtet i Dublin 26. og 27. april 2013.

I kommisjonens handlingsplan legges det opp til en satsing på e-helse i tiden frem mot 2020. Den viktigste bakgrunnen er antakelig effektivisering av helsetjenester over landegrensene i EU, men det ligger også økonomiske hensyn bak. Finanskrisen i EU tilsier behov for innovasjon for effektivisering og kostnadsreduksjon i tjenestene.

Det er klare ambisjoner om en større grad av standardisering for å få systemene til å snakke sammen over landegrensene. Dette anser Legeforeningen som utgangspunkt som et gode. Manglende kommunikasjon mellom systemene er en betydelig utfordring i dag, også nasjonalt. Handlingsplanen er av svært overordnet karakter. Legeforeningen støtter handlingsplanen og er opptatt av betydningen av nasjonalstatenes skjønnsfrihet knyttet til innføring av nasjonal lovgivning også på dette området.

Andre saker som ble vedtatt på møtet var to policynotater om henholdsvis antibiotikaresistens og vaksinering av barn samt et «Statement»-dokument om forebyggende arbeid for eldre. Det er den europeiske medisinstudentforeningen (EMSA) som hadde tatt initiativ til et fellesdokument for CPME og EMSA om «Prevention of frailty and functional decline». Dokumentet inneholder en rekke tiltak for å bedre eldres helse. I samarbeid med EMSA er CPME involvert i flere grupper som er engasjert i å styrke eldres fysikk.

Den norske delegasjonen bestod av president Hege Gjessing, sentralstyremedlem Marit Halonen Christiansen og Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen. Fra sekretariatet deltok Lars Duvaland, Frode Solberg, Siri Næsheim og Hanna Leinebø Slaatta.

Anbefalte artikler