Ønsker vurdering av barns psykiske helse i asylsaker

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er behov for en gjennomgang av utfordringer knyttet til vurdering av barns psykiske helse, både i asylsaker og i andre saker med spørsmål om opphold i Norge.

Det barnepsykiatriske fagmiljøet rapporterer om mangler som medfører at barns psykiske helse ikke blir tilstrekkelig vurdert. Med dette som bakteppe har representanter fra transkulturelt utvalg i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med sekretariatet i Legeforeningen, utarbeidet et brev til Justis- og beredskapsdepartementet som beskriver de faglige utfordringene fagmiljøene erfarer.

Det er faglige utfordringer knyttet til å vurdere barns psykiske helsetilstand. De foreliggende krav til helseerklæringer på dette området, er hovedsakelig utarbeidet for voksne. Det er særlige utfordringer knyttet til vurderingen av om barn har alvorlige psykiske lidelser.

Samlet sett er det nødvendig med en gjennomgang av veiledningsmateriell, maler og eventuelt regelverksendringer, for å sørge for at Norge oppfyller sine forpliktelser iht. barnekonvensjonen.

I tillegg påpeker det barnepsykiatriske miljøet at vurderinger av barns psykiske helse bør foretas tidligere, grundigere og oftere enn i dag. I dag er situasjonen at den medisinsk faglige kompetansen ofte bringes inn på et svært sent tidspunkt i saken, gjerne av søkers advokat.

Saken ble behandlet i sentralstyrets møte 22. august og sentralstyret vedtok å oversende brevet til departementet.

Anbefalte artikler