Legeforeningens arbeid med faste stillinger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen får ofte henvendelser fra medlemmer som hevder at det er uklart hvilke tilsettingstider som gjelder for leger under spesialisering i sykehus.

Det hevdes at det i tiden som har gått etter at stillingsstrukturavtalen opphørte 31.3. 2002, er økende usikkerhet i sykehusene om tilsettingstiden. Det er eksempler på at sykehusene etter hvert begynner å gi egne tilsettingstider, og det er også manglende kunnskap om tilsettingsprosedyrer, fortrinnsrett m.v.

Stillingsstrukturavtalen – som regulerte stillingsstruktur for leger i spesialisering, forelå som en egen avtale frem til 2001. Det var staten, KS, Oslo kommune og Legeforeningen som i 1985 inngikk denne avtalen. Formålet var blant annet å sikre tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i spesialistutdanningen og å sikre en rimelig geografisk fordeling av legespesialister.

Avtalen etablerte et system hvor ca. 90 – 95 % av alle stillinger for leger i spesialisering var midlertidige for en periode på fire, fem eller seks år. Med bakgrunn i et behov for å tjenestegjøre ved flere sykehus for å oppnå spesialisering som lege, og med bakgrunn i ordinære permisjonsrettigheter i ansettelsesforhold, er det imidlertid utstrakt bruk av vikariater for leger i spesialisering. Mange av disse er reelle, men det er nok også en betydelig andel «ulovlige» vikariater. Det antas at ca. 40 – 50 % av ansettelsene for leger i spesialisering ved norske sykehus består av vikariater. Høsten 2003 oversendte Nasjonalt råd for spesialistutdanning leger og legefordeling et forslag til Helsedepartementet om endrede tilsettingsregler for leger i spesialisering. Dette forslaget har ennå ikke blitt behandlet i departementet.

Stillingsstrukturavtalen ble sagt opp i forkant av forhandlingene med NAVO (nå Spekter) i 2002. Forutsetningen var at elementene fra avtalen skulle reguleres i A2-avtalen for leger i helseforetakene. Helsedepartementet forutsatte i brev til de regionale helseforetakene at gjeldende ordninger skulle videreføres. Departementet fant det hensiktsmessig at helseforetakene la gjeldende fordeling på faste og midlertidige utdanningsstillinger til grunn for videreføring av inngåtte ansettelsesforhold i utdanningsstillinger og for nyansettelser i slike stillinger.

Sentralstyret vedtok 31.10. 2007 å opprette en prosjektgruppe med formål å kartlegge hvordan stillingsstruktur er regulert i direktiver, lovgivning og sentrale avtaler, med sikte på å utarbeide ordninger som ivaretar leger i spesialisering og hensynet til spesialiseringen av leger. Resultatene med tilrådninger ble presentert i en prosjektrapport som er lagt til grunn for Legeforeningens videre arbeid. Se sentralstyrevedtakene i venstre spalte og landsstyrevedtak i 2009 på motstående side.

Anbefalte artikler