Høy aktivitet i alders- og sykehjemsmedisin

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Det er stor interesse for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Det er nå etablert 17 smågrupper med totalt 121 deltakere over hele landet.

Tora Z. Stensvold i Manglerudhjemmets sansehage for personer med demens. Foto Stein Runar Østigaard

– Kompetanseområdet er viktig for synliggjøringen av aktiviteten som skjer i sykehjemmene, sier smågruppedeltaker Tora Zimmer Stensvold.

Hun er også tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo kommune, og tror satsingen gjennom kompetanseområdet også er viktig for rekruttering av nye leger.

– For å knytte til oss nye leger må vi vise engasjement og produktivitet i fagmiljøet. Som lege i sykehjem har man ikke samme mulighet til å diskutere fag med kolleger i det daglige. Man er ofte alene som lege og kan også ha delt stilling mellom flere sykehjem. Det er særlig i de store byene at det er egne sykehjemsleger ansatt på sykehjemmet. Ellers er det fortsatt mange allmennleger som har tilsyn ved sykehjemmene som kommunal oppgave. Derfor setter jeg stor pris på å kunne diskutere fag i smågruppen, forteller Tora Z Stensvold. Her kan hun diskutere emner som demens, antibiotika, polyfarmasi og andre aktuelle temaer.

Liker å jobbe som sykehjemslege

Tora Z Stensvold liker godt å jobbe som sykehjemslege.

– Det er lett å se nytten av det man gjør. Faget og dagene er varierte. Hverdagene er ulike særlig for de som jobber både i langtidsavdeling og i rehab-/korttids-plassene. I langtidsavdelingen blir det mye kontakt med pårørende, og man bygger langvarige relasjoner. Dette gir utfordringer og god trening i kommunikasjon med både pasienter og pårørende, sier hun.

Det ligger også mange utfordringer i forberedelsene til livet slutt. Tora Z. Stensvold legger stor vekt på at pasientene skal slippe unødig og belastende behandling og jobber for å unngå unødvendige sykehusinnleggelser.

– Mange av våre pasienter har det best hos oss i en terminal fase, med en kjent og trygg personalgruppe rundt seg.

Sykere pasienter

– Samhandlingsreformen har aktualisert fokuset på korttidsplassene og kvaliteten på behandlingen der, sier Tora Z. Stensvold. – De som kommer hit er sykere nå enn tidligere. Dette krever høyere kompetanse i hele personalgruppen og også at legene er daglig til stede, dette er travle avdelinger.

Hun synes det er bra at Legeforeningen har tatt ansvar for å opprette et eget kompetanseområdet. Dette forenkler arbeidet med å jobbe målrettet på sykehjemmene. Sykehjemslegene har forskjellig faglig bakgrunn, og dette er en god måte å samordne seg på.

Så langt er fem leger godkjent i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Anbefalte artikler