Kommentar

Valg av NOAK

Torvald Espeland
Med. avd., Orkdal sykehus, St. Olavs Hospital
Interessekonflikt:  Nei

Takk for svar, jeg er helt enig i vurderingen. Jeg ønsker gjerne også en kommentar i forhold til valg av NOAK. Hver NOAK har egne styrker som skiller de fra de andre. Rivaroxabans største fordel virker å være dosering en gang daglig, med antatt høyere grad av compliance, samtidig også potensielt større konsekvenser av en uteblitt dose. Dabigatran har best dokumentasjon i forhold til hjerneinfarkter, mens kun apixaban har dokumentert lavere dødelighet sammenlignet med warfarin.

Jeg er helt enig med forfatterne at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner i og med at det ikke foreligger direkte sammenlignende studier. Med bakgrunn i dette synes jeg det er litt dristig at man vektlegger dabigatrans dokumentasjon sammenlignet med warfarin på hjerneinfarkt som endepunkt, men ikke diskuterer at kun apixaban har påvist redusert dødelighet sammenlignet med warfarin (1). Når det eventuelt kommer sammenlignende studier vil man sannsynligvis få sikrere svar på om det er klinisk relevante forskjeller mellom ulike NOAK. Uansett har de som gruppe solid dokumentasjon sammenlignet med warfarin (1,2).

1. Aamodt AH, Sandset PM, Atar D et. al. Atrieflimmer og hjerneslag. Tidsskriftet 2013; 14; 1453 -7.

2. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation - developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace 2012; 14: 1385 - 413.

Published: 25.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media