Kommentar

Teori og vitenskap

Dag Pedersen
Interessekonflikt:  Nei

Den observante leser av Tidsskriftet nr. 15 merket seg Per Vaglums anmeldelse av
"Underteksten" (1) på side 1628.
I boka gir forfatterne en unik innsikt i teori og praksis i fagfeltet dynamisk psykoanalyse,
-på norsk !
Som kjennt vil oppnådd teori-status i vitenskapelig sammenheng bety "så nær man kan
komme realiteten", tvert om hva som i dagligtalen menes med teori:-"en antagelse" om fenomener.
Gullestad og Killingmo tydliggjør i boka den vitenskapelige posisjon teorien er forankret i;
"-patologiforståelse, diagnostiske overveielser og terapeutisk fremgangsmåte kan
sammenfattes og formuleres innen ett og samme teoretiske språk." (side 19).
Boka burde derfor ha oppmerksomhet fra langt flere enn dens målgruppe !

Published: 06.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media