Forskerpris til landets yngste professor i kirurgi

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kjetil Søreide. Foto Universitet i Bergen

Kjetil Søreide (f. 1977) har mottatt Falchs juniorpris for yngre forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Prisen på 50 000 kroner deles ut for arbeid av stor vitenskapelig eller sosial betydning.

Søreides forskning dreier seg hovedsakelig om kreftsykdommer i mage og tarm. Dette har resultert i hoved- eller medforfatterskap på rundt 100 artikler i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Arbeidet spenner fra større nasjonale registerstudier til studier med mindre pasientgrupper hvor kliniske data og basalkunnskap knyttes sammen for å finne den behandlingen som gir best resultater.

Søreide har, sin unge alder til tross, en formidabel forskningsproduksjon bak seg. Han ble i 2011 landets yngste professor i kirurgi, bare fire år etter at han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Doktorgradsprosjektet handlet om risikofaktorer ved tykktarmskreft og forstadier til kreft. Søreide har siden fortsatt med såkalt translasjonell kreftforskning, der laboratoriekunnskap knyttes til kliniske, pasientnære resultater.

Han er opptatt av bedre å kunne forstå forskjeller i sykdomsforløp og prognose hos kreftpasienter. Noe som har opptatt hans forskergruppe, er betydningen av lymfeknuter ved tykktarmskreft. De har sett på hvordan valg av kirurgisk metode, pasientforskjeller og variasjoner i genene virker inn på om pasienten får et godt eller et dårlig sykdomsforløp.

I tillegg til kreftforskningen har Søreide hatt en utbredt forskningsaktivitet innen akutte tilstander og skader, som en stor andel av kirurgiske pasienter i norske sykehus behandles for. Han har blant annet vært med i nasjonale og internasjonale prosjekter på traumepasienter. Han er også hovedveileder for et prosjekt om pasienter med gjennombrytende magesår (ulcus perforans).

Søreide er veileder for flere ph.d.-kandidater og leder et større forskningsprosjekt som involverer både klinikere og molekylærbiologer i Kirurgisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus. Han og hans forskningsgruppe samarbeider i økende grad med nasjonale samarbeidspartnere samt forskningsgrupper i utlandet.

Anbefalte artikler