Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin til valggruppe 6

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret har vedtatt at Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin fordeles til valggruppe nr. 6: Psykiatri, jf. Legeforeningens lover § 3-6-4

Landsstyret godkjente plassering av foreningen i valggruppe 6. Foto Stein Runar Østigaard

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besluttet i 2011 at det skulle etableres en egen medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. HOD hadde bedt Helsedirektoratet om å følge opp beslutningen ved å bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten. Det ble avholdt årsmøte i spesialforeningen for rus og avhengighetsmedisin 8.11. 2012, hvor oppløsning av spesialforeningen ble besluttet. Årsmøte i den fagmedisinske foreningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin ble avholdt samme dag, med godkjenning av vedtekter for foreningen.

På sentralstyremøte 7.12. 2012 (sak 2.01) ble vedtekter og opprettelsen av den fagmedisinske foreningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin godkjent. Samtidig ble det vedtatt å fremme for landsstyret sak om fordeling til valggruppe, jfr. lovenes § 3-6-4 (5).

Det er sentralstyrets oppfatning at den fagmedisinske foreningen, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, fordeles til valggruppe nr. 6, psykiatri, jf. lovenes § 3-6-4 (4). Bakgrunnen er at denne spesialiteten opprinnelig utgår fra de psykiatriske fag, og det er størst faglig nærhet til de fagområdene som ligger i valggruppe 6 Psykiatriske fag.

Sentralstyret behandlet saken i møte 20.2. 2013 og fattet følgende vedtak: «Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til lokalforeninger, yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, regionsutvalg og spesialitetskomiteer tilskrives i tråd med fremlagt utkast til brev som ledd i forberedelse av saken for landsstyret. Høringsfrist 8. april 2013.»

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 17 høringssvar.

Saken ble behandlet på nytt den 30.4. 2013 og sentralstyret fattet ovennevnte vedtak som ble videresendt landsstyret.

Anbefalte artikler