Kommentar

Ja til verdibasert ledelse!

Vegard Bruun Wyller
Universitetet i Oslo/Akershus universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Vi takker Lars Erik Kjekshus for kommentarer til kronikken ’Ta faget tilbake’ (1). Noe er vi helt enige i, som nødvendigheten av helhetlig pasientbehandling, åpenhet om feil og et godt arbeidsmiljø. Andre deler er vi kritiske til:

For det første: Vi er ikke en "interessegruppe for legene", slik Kjekshus synes å tro. Kronikken - som ga støtet til Helsetjenesteaksjonen - har fått bred støtte fra bl.a. sykepleiere (2), psykologer (Dagsrevyen 17.04), pasienter, pårørende og andre interesserte samfunsborgere. Alle er rammet av den samme skadelige styringsideologien.

For det andre: Kjekshus skiller mellom ’ledelse’ og ’fag’. Vi mener tvert imot. God ledelse er fundert på og fremmer fagets normative fundament; den skaper en god ’hverdagskultur’ (3). ’Ta faget tilbake’ er derfor en oppfordring til å gjenerobre den verdibaserte ledelsen. Samtidig må faglig ledelse ikke forveksles med politiske maktambisjoner. Det er ikke helsearbeideres oppgave - heller ikke i lederposisjoner - og ta politiske avgjørelser. Et eksempel er prioriteringsdilemmaer (utenfor de rent kliniske situasjoner). Helsearbeidere kan gi viktige faglige premisser for diskusjonen, men politikerne må ta beslutningen.

For det tredje: Hvilke verdier skal lederen fremme? Kjekshus skriver at lederen skal ha lojalitet "både oppover og nedover", men overser at dette kan innebære en uløselig verdikonflikt. De som velger lojalitet oppver, kan legitimere den rådende styringsideologien og samtidig underminere fagets verdigrunnlag. Et eksempel er kravet om budsjettbalanse. Lojalitet mot budsjettet forutsetter at det er rom for å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, slik norsk lov krever. Man kan komme til et punkt der dette ikke lenger er mulig. Da må lederen si fra offentlig. I verste fall må han gå av. Lojaliteten mot faget, pasientene og norsk lov er det styrende - ikke bunnlinjen.

Man kan si at Siri Hatlen, tidligere direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), tok lederansvar da hun i 2011 trakk seg pga. for snevre budsjettrammer. Desto mer forstemmende er det at hennes nærmeste underordnede - samtlige var helsearbeidere - valgte å bli sittende.

Marit Halvorsen, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Vegard Bruun Wyller, overlege/professor, Akershus universitetssykehus

Referanser

1. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655 - 9.
2. Kirkevold M, Holter IM, Brurås-Leine C, Nereng MK. Gjenreis helsefagenes verdigrunnlag! Sykepleien 2013; 5: 64-5.
3. Aakre M. Liv og ledelse. Kapittel 1: Hverdagsledelse og moralsk praksis. Nord Norsk lederutvikling, 2011.

Publisert: 06.05.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media