Kommentar

Alternativ tolkning av begrepet pasient

Johannes Kolnes
Avdeling for helsetjenesteutvikling, HUS
Interessekonflikt:  Nei

Herr redaktør!
Din lederartikkel om Pasient, klient bruker eller kunde i tidsskrift 8/2013(1) er viktig fordi den implisitt drøfter pasientens rolle og dermed maktbalansen i lege pasient forholdet.
Det er imidlertid en aktuell tolkning av ordet pasient som ikke er tatt med. Den har sin bakgrunn langt tilbake i tid.
Nyere forskning på de mest nedstøvede delene av Dødehavsrullene (2) tyder på at noen vers i 1. Mos. 3, etter vers 24, (3) ble utelatt under kanoniseringen av bibelens bøker fordi man på det tidspunkt ikke skjønte deres signifikans. (Man hadde allerede tatt med så mye man ikke forsto at noe simpelthen måtte ut ). De lød omtrent som følger: «Du skal slås med sykdom, tilstander som i ulik grad og i ulikt tempo bryter ned din kropp. Mange må sågar slite med dette kronisk. Men - jeg vil også gi deg et vesen, Helsevesenet. Der skal du få hjelp for dine plager». Videre er det også funnet fragmenter av en beskrivelse av Helsevesenet. Her framgår det at: « Helsevesenet har en innebygd svakhet: Du må alltid vente, noen ganger kort, noen ganger lenge, ja - noen ganger på ubestemt tid. Dette skal gjelde for alle land over hele jorden.
Derfor skal du, når du slås med sykdom kalles - tålmodig - ».

Dette er, som den våkne leser vil merke seg, det vesentlige punktet i denne saken.
På et senere tidspunkt, under det engelske imperiets storhetstid, fant man ut at Norge er et lite land og at det norske ordet tålmodig derfor var uegnet. Dette er et globalt fenomen og man ville derfor bruke et språk som alle forsto. Valget falt på den engelske oversettelsen «Patient», for den brukte Florence Nightingale. Pasient er en fornorskning fra nyere tid.
Uansett hva man mener om det vitenskapelige grunnlaget i saken, vil denne tolkningen av begrepet «pasient» ha stor betydning for forståelsen av lege pasient forholdet i dagens Norge og drøftingen har derfor etter undertegnedes syn, en viss relevans.

Referanser:
1. Erlend Hem: Pasient, klient bruker eller kunde i tidsskrift 8/2013
2. Dødehavsrullene (Fullstendig uautorisert tolkning)
3. 1. Mosebok 3.24.

Published: 09.05.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media