Kommentar

Forskningsartiklers budskap

Petter Gjersvik
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Ja

Jeg er helt enig med Høiseth i at en vitenskapelig artikkel skal ha en mest mulig komplett og nøytral presentasjon av funn, metode og resultater. I diskusjonsavsnittet er det viktig at forfatteren makter å løfte frem de viktigste funnene og deres implikasjoner - dette betrakter jeg som artikkelens budskap. Det må gjøres på en balansert og nyansert måte, noe forbausende mange forfattere har vansker med.

En vitenskapelige artikkel er noe annet enn en meningsytring eller et nyhetsoppslag. Dette gjenspeiles i artikkelens struktur, form og innhold. Vil man uttrykke sine meninger, må man skrive en kommentarartikkel, kronikk eller andre typer artikler, slik jeg også poengterer i lederartikkelen (1). Her synes Høiseth og jeg å være helt enige.

Petter Gjersvik
Tidsskriftet

Litteratur
1. Gjersvik P. Budskap, budskap, budskap. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 605.

Published: 27.04.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media