Kommentar

Akuttfaseprotein og/eller jernlager.

Krystyna Sandvik
OUS, avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei

Viser til oversiktsartikkelen av Ulvik R.J, Møller R. og Hervig T.
"Kosttilskudd med jern ved jernmangel" (1), som beskriver effekten av jerntilskudd hos friske voksne forsøkspersoner med jernmangel.
Jeg ønsker med dette rette fokuset på enkelte biokjemiske analyser og resultatene presentert i studien (1).
Ferritin:
- er et akuttfaseprotein og stiger ved aktive prosesser. I studien (1) gis det god beskrivelse av plagsomme bivirkninger ved bruken av både hemjern og jernsalt. Det oppgis, at 58 % av deltakere i høydosegruppen, rapporterte symptomer på gastrointestinale bivirkninger. Samtidig vises det til en økning i ferritin fra 9,5 µg/L til 22.5 µg/L, og endringen tolkes som økte jernlagre etter jernbehandling.
I lavdosegruppen måles stigningen i ferritin fra 10 µg/L til 17 µg/L, med innrapporterte symptomer på gastrointenstinale bivirkninger hos 35 % av forsøkspersonene.
Konklusjon: stigningen av ferritin kan skyldes bivirkningene, snarere enn økte jernlagre, og
som forfattere beskrev i sitt hovedbudskap: høydosejern forårsaket større
bivirkninger enn lavdosejern.
Hemoglobin
Studien (1) viser til stigningen i hemoglobin i høydosegruppen fra 12, 5 g/dL til 12,9 g/dL, mens i lavdosegruppen fra 12,8 g/dL til 13, 2 g/dL, og endringene betegnes som signifikante.
Men, på basis av analysevariasjon 1 % og intraindividuel biologisk variasjon 3 % beregnes, at resultatet skal være endret med mer enn 8 % i forhold til foregående, for at endringen er statistisk signifikant (2). Endringen i hemoglobin på 0,4 g/dL er dermed ikke signifikant, da stigningen måtte være på minst 1,0 g/dL.

Referanser:
1.Ulvik R.J, Møller R, Hervig T. Kosttilskudd med jern ved jernmangel. Tidsskr Nor Legeforen
2013; 133:845-9
2. Lyngbyes Laboratoriemedisin. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen P-H, Nyt Nordisk
Forlag Arnold Busck, 2010. ISBN: 978-87-17-04044-1.

Av Krystyna Sandvik
Bioingeniør, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet.

Published: 25.04.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media