Kommentar

Riktig definisjon av p-verdi?

Erik Waage Nielsen
Nordlandssykehuset/Universitetet i Tromsø/Universitetet i No
Interessekonflikt:  Nei

Både Samuelsens og Skovlunds definisjon er nettopp publisert som to sider av samme sak i "Verktyg för klinisk forskning" i Läkartidingen 1). Om Skovlunds definisjon i praksis er riktig er den etter mitt skjønn mye lettere å forstå. Det har en verdi i seg selv.

"P-värde och statistisk signifikans. P-värdet anger sannolikheten för att observera (om studien upprepades under samma förhållanden) ett samband minst så starkt som det som observerats, under förutsättning att det inte finns något samband (nollhypotesen). I praktiken anger alltså P-värdet sannolikheten för att det samband man observerat, eller ett ännu starkare samband, uppkommit av slumpen."

Referanse:
1. Pettersson A, Gordon M, Edgren G, Dickman PW. Läkartidningen - Biostatistik har en central roll i epidemiologi. Läkartidningen. 2013;110(9-10):470-4.

Published: 18.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media