Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Bjørn Guldvog ny helsedirektør

Bjørn Guldvog. Foto Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog (f. 1958) ble i desember 2012 utnevnt til direktør for Helsedirektoratet av Kongen i statsråd.

Guldvog ble ansatt i Sosial- og helsedirektoratet i 2002, først som divisjonsdirektør i Divisjon for helse- og sosialtjenester og fra 2004 som assisterende direktør og fast stedfortreder for tidligere helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

– Vi som får jobbe i helse- og omsorgstjenesten er privilegerte. Vi trer inn i viktige deler av menneskers liv, ofte i kritiske situasjoner. Grunnlaget for helsetjenesten er å gjøre godt for andre. Det skal Helsedirektoratet understøtte, sier Bjørn Guldvog i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Guldvog tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985, med turnustjeneste i Kristiansund og Surnadal og tok doktorgraden i 1993 med avhandlingen Epilepsy surgery in Norway.

Han har bred erfaring fra helsetjenesten, der han blant annet har jobbet som fastlege, sykehjemslege og lege i sykehus.

Fra 1989 – 1992 var han forsker og senere forskningsleder ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og fra 1993 – 2001 instituttsjef ved Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF). Fra 2005 har Guldvog dessuten vært professor II i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen – og har som forsker publisert innenfor helsetjenesteforskning, kvalitet i helsetjenesten, nevrologi og skade- og ulykkesforskning.

Den nye helsedirektøren deltok i opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet og har siden den gang vært sentral i direktoratets ledelse.

Kongens gull til Ole-Jørgen Moe

Ole-Jørgen Moe. Foto privat

Barnelege Ole-Jørgen Moe (f. 1941) fikk i desember 2012 Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats som barnelege ved Ringerike sykehus, i tillegg til at han har hatt svært mange arbeidstimer på Hallingdal sjukestugu.

Medaljen ble under en høytidelighet overrakt av ordføreren i Hole, Per R. Berger, som overleverte medaljen på vegne av kongen. Den populære barnelegen tildeles medaljen blant annet for «særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat og offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale, og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats».

Flere kolleger, ledere og andre som kjenner ham, holdt taler under overrekkelsen. Han omtales som en trygg og god barnelege, med eksepsjonell faglig tyngde.

Moe tok medisinsk embetseksamen i Heidelberg i Tyskland i 1968 og ble i 1975 godkjent spesialist i barnesykdommer.

Ole-Jørgen Moe har jobbet ved Ringerike sykehus i 35 år og har hatt flere ledende stillinger. Han har kjempet for et godt, lokalt barnelegetilbud, men har også vært engasjert blant annet i lokalpolitikken og i arbeidet med bygdebøker i Hole.

Moe var også på jobb 22. juli 2011 og gjorde en stor innsats for ofre og pårørende ved Sundvolden hotell i dagene som fulgte.

Fikk pris for forskning på medisinbruk og infertilitet

Sigrun Beate Kjøtrød (f. 1962), overlege ved Gynekologisk avdeling ved St. Olavs hospital, har mottatt prisen for årets beste forskningspublikasjon på St. Olavs hospital i 2012, kan vi lese på universitetssykehusets nettsider.

Kjøtrød har forsket på behandling med metformin hos kvinner med polycystisk ovarie-syndrom, og funnene viser at metformin signifikant øker sjansen for spontangraviditet.

Tittelen på forskningsartikkelen er Use of metformin before and during assisted reproductive technology in non-obese young infertile women with polycystic ovary syndrome: a prospective, randomized, double-blind, multi-centre study.

Nettsiden beskriver dette som en veldesignet forskerinitiert, prospektiv, randomisert, nordisk multisenterstudie som har gitt viktig ny kunnskap som har resultert i bedre behandling av infertilitet hos kvinner med polycystisk ovarie-syndrom. Metformin er en rimelig behandling med få alvorlige bivirkninger.

Forskerne viser at 12 ukers behandling med metformin signifikant øker sjansen for spontangraviditet og antall levendefødte barn hos kvinner med polycystisk ovarie-syndrom. Studien bygger på bredt nordisk samarbeid og resultatene har stor klinisk nytteverdi. Artikkelen er publisert i Human Reproduction som er fagfeltets høyest rangerte tidsskrift.

– En slik anerkjennelse er en utrolig ære. Det ligger mye arbeid bak dette, og jeg har mange med meg som jeg ønsker å takke. Jeg vil takke dyktige forskningssykepleiere, arbeidsgiver som legger til rette for å forske, samt veiledere og mentorer. I tillegg må jeg rette en takk til klinikker over hele Skandinavia for at de har deltatt. Dette inspirerer til videre arbeid, sa Kjøtrød, som mottok 50 000 kroner til videre forskningsarbeid.

Anbefalte artikler