Kommentar

Serologisk prøvesvar på TBE-virus og diagnostiske kriterie

Kjell-Ivar Helgestad
Skjærhalden legekontor, Hvaler kommune
Interessekonflikt:  Nei

Takk for et interessant innspill fra Overlege Dag Tveitnes ved Barneklinikken, Stavanger. I dette tilfellet passet klinikk, sykdomsforløpet og serologiske titernivå av anti-TBV. Titerstigningen inkludert serokonverteringen var signifikant ( over 4 x) De diagnostiske kriteriene var oppfyllt. I tillegg hadde pasienten oppholdt seg i et område hvor det var sannsynlig at TBEV infisert flått kunne finnes ut i fra en forventet endemisk utvikling (19) og (11). Likevel belyser Dr. Tveitnes en interessant problemstilling som må tas med i totalvurderingen ved diagnostisering av pasienter som behandles med IVIG. Vi forventer en livslang immunisering mot TBEV hos vår pasient. Det kan man vel ikke forvente dersom IVIG alene skulle være årsak til serokonverteringen?

Published: 26.02.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media