Kommentar

Polyfarmasi hos eldre er et stort klinisk problem som vanske

Per Steinar Steinsvoll
Interessekonflikt:  Nei

Kommentar til «Rasjonell og sikker farmakoterapi for eldre».

Camilla Bystad og Georg Sager tar i sin kommentarartikkel (1) opp viktige kliniske og farmakoterapeutiske problemer som gjelder gamle mennesker med multiple sykdommer.
De påpeker ganske riktig at man i denne aldersgruppen av etiske grunner ikke kan utføre prospektive medikamentutprøvinger, men må holde seg til god kasuistikkbedømmelse og klinisk
erfaring.

Min erfaring fra lang allmennpraksis og som sykehjemslege er at polyfarmasi med uante interaksjoner hos gamle er et stort og forsømt medisinsk forskningsfelt. Den gamle pasient får i livsløpet sykdommer og funksjonssvikt i de ulike organsystemer og henvises til organspesialister som abeider innenfor sitt organspesifikke felt og forskriver medikamenter ut fra sitt spesialområde, uten å skjele til helheten og hvilke medikamenter andre spesialister har forskrevet ut fra sitt ståsted.

Den aldrende organisme utvikler over tid svikt i vitale organfunksjoner i nyrer og lever med avgjørende betydning for omsetning og utskillelse av alle tilførte stoffer,- også medikamenter.
Svikt i intracellulære omsetningsmekanismer kommer i tillegg.

Det er et stort medisinsk og menneskelig problem at mange gamle pasienter som innlegges i sykehjem, daglig kan få tilført over 10 ulike perorale medikamenter uten at noen medisinsk ansvarlig har reagert med radikal seponering av de fleste. Ingen vil noen gang kunne forklare de konsekvenser som en slik polyfarmasi medfører- med uante interaksjoner og skadelige, gjerne letale følger.

Det er viktig at våre eksperter innen biokjemi og farmakologi uttaler seg om denne praksis, slik at vi som behandler gamle, vet hvor grensen går. Geriatere burde kunne gi gode medisinsk funderte råd til oss som uten spesialfaglig bakgrunn hovedsakelig arbeider med gamle og syke mennesker.

Her er selvsagt et spørsmål om prioritering ved tildeling av økonomiske midler. Forskning på aldring og behandling av gamle gir liten status og stimulerer derfor heller ikke til rekruttering innen geriatrien.

Den økende andel av gamle mennesker i også vårt land vil tvinge fram andre løsninger innenfor farmakoterapi,- med rasjonell behandling av hele mennesket. Seponering av en eller flere medikamenter er ofte en god løsning og til beste for den gamle.

Litteratur
Bystad, C, Sager G. Rasjonell og sikker farmakoterapi for eldre. Tidsskr Nor Legefor 2013;133: 268.

Published: 28.02.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media