Kommentar

Nye antikoagulantia - bør vi ha litt kaldt vann i blodet?

Per Kristian Faksvåg
Apotekforeningen
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Dyrkorn og Roland for en informativ artikkel om noen av utfordringene ved bruken av og overgang til de nye antikoagulasjonsmidlene. Det er viktig at leger som rekvirerer nye antikoagulasjonsmidler til sine pasienter er klar over fordeler og ulemper ved disse legemidlene. Artikkelen tar ikke for seg alle forsiktighetsregler, og inntil de nye nasjonale faglige retningslinjer innen antitrombotisk behandling foreligger, bør alle forskrivende leger sette seg inn i Helsedirektoratets publikasjon «Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban» (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-de-nye-per…).

Apotekforeningen var tidlig ute med å se de utfordringene som forfatterne tar opp, og har i samarbeid med Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus), iverksatt en informasjonskampanje for alle landets apotek.
Målsetningen med kampanjen er å bidra til riktig bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene samt unngå alvorlige hendelser knyttet til overganger mellom disse og warfarin. I tillegg ønsker vi å synliggjøre og dokumentere den farmasøytiske kompetansen i apotek. Alle apotekfarmasøyter skal ha gjennomført ekstra opplæring i tromboseprofylakse før man kan gjennomføre den utvidede rådgivningen.

Rent praktisk innebærer kampanjen at alle apotekkunder som kommer med resept på dabigatran, rivaroksaban og apixaban, skal få en standardisert rådgivning av farmasøyt i tillegg til å få utlevert et informasjonsskriv. Både den standardiserte rådgivningen og informasjonsskrivet er utarbeidet i samarbeid med Legemiddelverket. Informasjonsskrivet har til hensikt å motivere for etterlevelse av legemiddelbehandlingen, sikre at legemiddelbruker opplyser helsepersonell om sin antikoagulasjonsbehandling og informere om symptomer på blødning eller blodpropp som gjør at man bør kontakte lege eller ambulanse. Farmasøyten vil i sin vurdering av resepten ha særskilt fokus på at overgang mellom warfarin og de nye antikoagulasjonsmidlene gjøres på en trygg måte. I tillegg vil aktuell interaksjonsproblematikk følges nøye fordi de nye legemidlene er utsatt for andre interaksjoner enn warfarin. Farmasøyten vil ta kontakt med forskrivende lege ved eventuell usikkerhet knyttet til behandlingen.

Apotekene håper med denne informasjonskampanjen å bidra til at risikoen for uheldige hendelser i sammenheng med de nye antikoagulasjonsmidlene kan minimeres. Vi følger apotekenes innsats nøye og har allerede sett flere eksempler på at denne innsatsen har avverget potensielt farlige situasjoner, som for eksempel ved bruk av warfarin og et av de nye antikoagulasjonsmidlene sammen. Apotekene fungerer dermed som et sikkerhetsnett for pasienter som enten har misforstått legens anvisninger eller som opplever feil i forskrivningen. I tillegg spiller apotekene en viktig rolle i å informere og motivere legemiddelbrukeren slik at han er i stand til å følge behandlingen på en trygg og god måte.

Med denne informasjonskampanjen setter apotekene sin innsats i system slik at brukerne av en legemiddelgruppe det er grunn til å følge ekstra nøye med på, skal kunne føle seg tryggere. Vi håper og tror at helse-Norge vil få se gode resultater av dette arbeidet.

Published: 28.02.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media