Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Gull til Norge i tennis-VM for leger

Det er ikke ofte Norge vinner internasjonale turneringer i tennis, men i det 42. World Medical Tennis Society (WMTS) i Italia i 2012 fikk vi tre førsteplasser, alle representert ved Heidi Beate Eggesbø (f. 1961) (singel, double og mixed double). Etter flere andreplasser tidligere fikk Heidi endelig singelseier i sin årsklasse (50+) over forrige års tyske vinner. Sammen med Caroline Ullring (f. 1975) vant hun også en velspilt finale i damedouble åpen klasse over et ungarsk par. Mixed double 50+ var en av de største klassene med 30 startende par. Her slo useedede Heidi og Petter Strømme (f. 1951) seg frem til semifinale der de vant over seks seedede svensker i et meget jevnt oppgjør, for deretter å vinne finalen med overbevisende sifre over toppseedede italienere.

Hele 460 deltakere fra 27 nasjoner hadde funnet veien til Cervia, Milano Marittima ved Adriaterhavet 22. – 29. september. Association Medicale Tennis Italia (AMTI) skal ha ros for hyggelig og prikkfritt arrangement av «verdens mest kompliserte turnering» med hele 33 forskjellige startkategorier. Selv om det er det sportslige som står i forgrunnen, ble det også avholdt en parallell kongress i Sports and Preventive Medicine Society, med vekt på ortopedi og idrettsskader.

Sammen med familie og venner deltok seks spillere fra Norge: Heidi Beate Eggesbø, Caroline Ullring, Rebecka Jensen, Einar Våge og Petter Strømme (alle Oslo) og Erik Zadig (f. 1952) (Myre i Vesterålen).

Etter en lang og innholdsrik uke med mange kamper reiste flere hjem med diverse «vondter» og skader. Det er bare å legge seg i trening for neste års WMTS som går i Latvia. For 2014 er arrangementet tildelt Indonesia (Bali), deretter følger Roterdam i 2015 og Lima i Peru 2016.

Schizofreniprisen 2012

Vinnerne av Schizofreniprisen 2012 er to nestorer innen norsk psykiatri, professor Svein Friis (f. 1945) og professor Stein E. Opjordsmoen Ilner (f. 1942), begge ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Schizofreniprisen deles ut hvert år under Nordens største årlige psykiatrikonferanse – Schizofrenidagene. Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom sitt virke har utmerket seg innen helsefeltet psykiatri, og bidratt til forskning, behandling, åpenhet, kunnskap og informasjon om psykisk helse.

Friis tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1976 og tok doktorgraden i 1984. Mens Ilner tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1968, ble godkjent spesialist i nevrologi i 1976 og i psykiatri 1985 og tok doktorgraden i 1990.

Svein Friis og Stein E. Opjordsmoen Ilners arbeid har betydd mye for pasienter og pårørendes hverdag, og gitt fremtidshåp der alvorlig psykisk lidelse rammer. Takket være dette er det daglige kliniske arbeid som utføres av helsearbeidere landet rundt blitt stadig mer kvalitetsbasert, og et stort antall doktorgradsstipendiater har nytt godt av deres erfaring og veiledning frem til godkjent doktorgrad.

Hver for seg, og sammen, har de to professorene bidratt vesentlig til oppbyggingen av norsk psykiatri, og til utvikling av kompetente forskningsmiljøer i hele landet. De har hatt stor betydning for forskning og klinisk praksis i norsk og internasjonal psykiatri, særlig når det gjelder alvorlig lidelse som psykose.

Kvalitetspris til UNNs direktør

Tor Ingebrigtsen (f. 1963), direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er vinner av en kvalitetspris for å ha synliggjort betydningen av kvalitet i den jobben han har gjort sammen med 6 000 medarbeidere ved sykehuset de siste årene.

Det er Norsk forening for kvalitet og risikostyring (NFKR) som deler ut kvalitetsprisen, og det er første gang de deler ut en slik pris og de uttaler følgende: – Dette hederstegnet anerkjenner personer som gjennom sine oppgaver og atferd har anvendt prinsipper for kvalitets- og risikostyring i offentlig virksomheter og på myndighetsnivå på en suksessfull måte, og dermed har synliggjort betydningen av kvalitet i myndighetsarbeid.

Juryen begrunnet tildelingen av prisen til Ingebrigtsen slik: «Tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon. Ingebrigtsen skårer høyt på alle tre hovedkategorier, og imponerer NFKR i sin brede og grundige lederinnsats for kvalitetsarbeidet som startet i 2007.

Ingebrigtsen ser et stort kvalitets- og forbedringsfokus i alt han gjør. Han er svært opptatt av de endelige resultatene for pasientene på UNN. Han har i tillegg sterkt fokus på dokumentasjon av kvalitet i form av kvalitetsregistre, evalueringer osv.

Han bidrar med kvalitetsforbedring i ledelse nasjonalt som medlem i styringsgruppen for det nasjonale topplederprogrammet i helsetjenesten, han sitter i styringsgruppen for revisjonen av medisiner-utdanningen ved Universitetet i Tromsø og bidrar sterkt i regionen med å løfte kvalitetsfokus høyt opp i alle sammenhenger.

UNN har tatt i bruk LEAN som verktøy for forbedring av pasientforløp og her jobbes det systematisk med kvalitetsforbedringer kontinuerlig. Tor Ingebrigtsen er en verdig vinner av NFKR kvalitetspris.»

Prisen er personlig og er tildelt Tor Ingebrigtsen for systematiske pasientforbedringer i sin funksjon som toppleder, og han er vurdert ut fra 17 kriterier på tre områder: tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon.

Selv retter Tor Ingebrigtsen stor takk til medarbeiderne på sykehuset som har gjort jobben og tatt aktivt del i utviklingsarbeidet. – Jeg er spesielt stolt av kvalitetsregistrene vi har fått på plass og de prosessforbedringer som er gjort, blant annet ved hjelp av LEAN-metoden. Det er hyggelig at omverdenen legger merke til oss, og at UNN blir sett på som genuint opptatt av kvalitet, sier Ingebrigtsen.

Professor Bakke hedres for sin forskning

Per Sigvald Bakke (f. 1956) hedres med LHLs kolspris 2012 for sin banebrytende forskning.

Dette er annen gang Landsforeningen for hjerte- og lungesyke deler ut kolspris. Prisen deles ut hvert år, og den skal gå til en person som har skapt større forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling eller bedre rehabilitering av personer med kols. Prisvinneren skal ha utført internasjonalt anerkjente vitenskapelige arbeider om kols, skal ha legeutdanning eller annen helsefaglig bakgrunn og være bosatt i Norge.

Bakke er professor og instituttstyrer ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen og visedirektør og overlege ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

– Bakke har vært banebrytende i norsk og internasjonal forskning på kols, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i en pressemelding.

Om lag 370 000 nordmenn har kols. Årlig oppdages 20 000 nye tilfeller og over 1 400 personer dør årlig.

– Kols er vår tids nye store folkesykdom, og Bakke er helt sentral i å utvikle ny viten om hvordan genetiske forhold kan disponere for kols, forteller Jahren.

Bakke har blant annet kartlagt røykevaner både i den generelle norske befolkningen og i spesielle grupper, som medisinske studenter og sykehusleger. Han har sett på hvordan legenes egne røykevaner påvirker deres holdninger til å gi råd om røykestopp.

Videre har han vist hvordan eksponering for tobakksrøyk i spedbarns- og barnealder påvirker risikoen for å utvikle kols.

Bakke har et meget stort internasjonalt nettverk i USA og Europa og han er deltaker i flere store multisenterstudier av kols.

Ny pris fra American Heart Association til osloforsker

Theresa Olasveengen (f. 1979) ble i november 2012 tildelt The Max Harry Weil Award, og hun er den første til å motta denne prisen.

Max Harry Weil-prisen tildeles unge forskere som utmerker seg spesielt innen disipliner knyttet opp mot 3CPR. Weil anses som grunnleggeren av akuttmedisin. Han var også en pionér innen 3CPR-forskning (cardiopulmonary, critical care, perioperative and resuscitation). Etter hans død i 2011 besluttet American Heart Association å opprette en pris til minne om ham.

Olasveengen tok medisinsk embetseksamen i Trondheim i 2004 og tok doktorgraden i 2009. Hun er postdoktor ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og lege ved Anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus.

Hennes forskning har resultert i 27 artikler (14 som førsteforfatter) hvorav 26 i godt rangerte internasjonale tidsskrifter.

Hun har tidligere også mottatt «Best abstract award» og «Young investigator award», begge fra American Heart Association. Den siste for Effect of implementation of the 2005 resuscitation guidelines on quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) and survival.

Olasveengens forskning på kvaliteten av hjerte-lunge-redning og medikamentbruk har hatt stor betydning internasjonalt. Medikamentet adrenalin har vært en integrert del av hjerte-lunge-redning siden starten for over 50 år siden. Rundt årtusenskiftet kom det retrospektive, ikke-randomiserte materialer som tydet på at adrenalin ikke var nyttig og kanskje direkte skadelig ved hjertestans. Olasveengens forskning har vist at adrenalin ikke hadde noen effekt på overlevelsesprosenten. Oppfølgende studier av adrenalin fra andre steder har vist samme resultat. Dette har ført til en betydelig diskusjon internasjonalt av medikamentenes plass ved hjerte-lunge-redning.

Sammen med forskere ved Universitetet i Stavanger har hun også sett på om man ut fra forandringer i elektrokardiogrammets frekvensmønster under hjerte-lunge-redning kan anslå når det er gunstigst å forsøke å defibrillere hjertet.

Anbefalte artikler