Kommentar

PhD-kandidater: Publiser gjerne i Norge!

Airazat M. Kazaryan
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark - Skien / Intervensjo
Interessekonflikt:  Nei

E.Hem har i en lederartikkel i Tidsskriftet kommentert bruken av engelsspråkelig oversettelse av publikasjoner i Tidsskriftet (1).

Det er gledelig at Tidsskrift for Den norske legeforening nå publiseres både på norsk og engelsk. Dette er en styrke for Tidsskriftet og fremmer norsk medisinsk forskning internasjonalt (2). Det er lett å vise via søk av referanser på Google Scholar at artiklene i Tidsskriftet nå blir oftere sitert (3) noe som i alle fall delvis kan skyldes innføring av bispråklig publisering.

Problemet med alle tidsskrifter på lokale språk er at de knapt oppnår god impaktfaktor på grunn av lav tilgjengelighet internasjonalt - både faktisk og språkmessig (4). Nå har Tidsskriftet løsnet begge disse problemene: Det er gratis tilgjengelig på nettet (via linking på PubMed / Medline) og det publiseres både på norsk og engelsk.

Det er flere eksempler på internasjonal suksess for nasjonale tidskrifter etter at de debuterte på engelsk. For det kirurgiske fagfeltet er Langenbeck’s Archives of Surgery (Tyskland), Annali Italiani di Chirurgia (Italia) Acta Chirurgica Belgica (Belgia) og Journal of Visceral Surgery (Frankrike) ekspempler på dette (5).

Det tar lang tid for tidsskrifter å bygge opp navn internasjonalt og for å oppnå vesentlig impaktfaktor (6). God kvalitet av artikler er en av forutsetningene. Det er derfor ønskelig at norske leger sender sine forskningsartikler til Tidsskriftet. Man bør vurdere både artikler som omhandler lokale samfunnsmessige og epidemiologiske problemstillinger og som framstiller problemstillinger av internasjonal interesse (7). Etter forskrift om PhD ved Universitetet i Oslo kreves det at en PhD-kandidat publiserer minst 3 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. Etter de nevnte framskritt (bispråkelighet og gratis tilgang via PubMed/internett over hele verden) kan man definere Tidsskriftet som et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift. Men i praksis publiserer ikke norske PhD-kandidater sine PhD-artikler i Tidsskriftet, selv om det finnes noen unntak (8, 9).

Vi vil oppmuntre norske medisinske fagmiljøer til å publisere PhD-artikler i Tidskrift for Den norske legeforening. Det bør diskuteres med de medisinske fakultetene om ikke Tidsskriftet med engelsk oversettelse vil kunne regnes som internasjonalt og dermed kan benyttes i PhD sammenheng. Vi tror at administrasjonen ved de medisinske fakultetene vil ta godt imot en slik kultur.

Men en kan kritisere betraktningen av Tidsskriftet som et internasjonalt tidsskrift ved at fagfellevurderingene gjøres kun av norske kolleger. Siden de ulike norske medisinske fagmiljø ofte ikke er store kan dette minske objektiviteten av vurderingen. Imidlertid kan Tidsskriftet vurdere å invitere eksterne utenlandske fagfellevurderere for forskningsartikler.

Tidsskriftet har en ganske fleksibel tematisk politikk som gir mulighet for publisering i et bredt spekter innen klinisk, basal medisinsk og samfunnsmessig forskning. Imidlertid menes det ikke at man bør favorisere norske tidskrifter og ignorere velkjente internasjonale tidskrifter. Det eksisterer velkjente fordeler med publikasjon i spesialiserte internasjonale tidskrifter som egner seg fint til å formidle budskap til målgruppen av leserne (For eksempel Annals of Surgery) (10). Det er viktig å finne riktig balanse som skal bidra til internasjonalt forsterkning av Tidsskriftet.

Litteratur:

1. Hem E. På både norsk og engelsk. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012;132(10):1201-2

2. Ruano-Ravina A, Alvarez-Dardet C. Evidence-based editing: factors influencing the number of citations in a national journal. Ann Epidemiol. 2012;22(9):649-53

3. www.scholar.google.com

4. Nylenna M. Små nasjonale tidsskrifter - har de noen fremtid? Tidsskr Nor Laegeforen. 2006;126(1):4-8

5. Pocard M. Many thanks to François Lacaine. J Visc Surg. 2011 Oct;148(5):e325-6

6. David AS, Halligan PW. Editorial: Making an impact. Cogn Neuropsychiatry. 2012 Sep 11. [Epub ahead of print]

7. Grinberg M, Solimene MC, Barreto Mdo C. Why publish in national journals? Arq Bras Cardiol. 2012;98(3):e62-3

8. Beisland C, Medby PC, Beisland HO. Nyrekreft - en retrospektiv undersøkelse av 368 pasienter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(25):2431-5

9. Beisland C. Epidemiological and Clinical Aspects in Diagnosis and Treatment of Renal Cell Carcinoma. PhD-thesis. University of Bergen, 2006

10. Kazarian AM, Evdokomova IuA. Work on a scientific medical article. Klim Med (Mosk). 2002;80(7):43-6.

Forfatterne:

Airazat M. Kazaryan (f. 1977)

er lege i spesialisering ved kirurgisk avdeling Sykehuset Telemark - Skien og stipendiat ved Intervensjonssenter, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.

Bjørn Edwin (f. 1954)

er seksjonsoverlege og professor ved Intervensjonssenter / Gastrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.

Published: 22.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media