Ny søknadsbasert turnustjeneste

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– En fremtidsrettet løsning for å få nyutdannede leger gjennom en kvalitetssikret obligatorisk tjeneste uten lange ventetider, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Den nye ordningen må sikre høyt faglig innhold, systematisk supervisjon og veiledning. Illustrasjonsfoto Colourbox.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 3.12. 2012 forskriftsendringene som innfører den nye ordningen for legers turnustjeneste. Hovedtrekkene i forskriften er i tråd med Legeforeningens anbefalinger. Ordningen implementeres 15. februar 2013.

God løsning

En ny turnusordning har vært en viktig sak for Legeforeningen i flere år. – Den nye tjenesten vil være en god løsning på flere av de utfordringene vi har stått overfor, blant annet når det gjelder kapasitetsutfordringene, sier Legeforeningens president.

Den nye turnustjenesten blir en første obligatorisk del av spesialistutdanningen. Det skal gis autorisasjon ved cand. med. til de som er utdannet i Norge, og den skal være søknadsbasert. Antall turnusplasser på 950 opprettholdes. 12 måneders sykehustjeneste og seks måneder tjeneste i kommunehelsetjenesten vil sikre et felles faglig grunnlag for leger som skal spesialisere seg i Norge. Høyt faglig innhold, systematisk supervisjon og veiledning må sikres.

Dette har vært viktige momenter for Legeforeningen. For å sikre at alle sykehus og kommuner skal få nok søkere til sine stillinger, er det lagt opp til to søknadsrunder, der de rekrutteringssvake stillingene lyses ut først. Det vil også være koblede stil-linger, dvs. at sykehus og kommuner utlyses samlet. Foreningen er positiv til disse virkemidlene for å bidra til god legedekning, men mener det vil være helt nødvendig at systemet er fleksibelt når det gjelder håndtering av utlysninger i forbindelse med permisjoner etc.

Alle bør ha samme grunnkvalifikasjoner

Inntil yrkeskvalifikasjonsdirektivet er tilpasset den nye forskriften, vil ikke gruppen som får autorisasjon som lege i Norge etter bestått medisinsk embetseksamen få fulle rettigheter i EU/EØS. Det innebærer også at en cand. med. med fulle rettigheter fra EU kan arbeide som lege i spesialisering uten norsk eller tilsvarende turnustjeneste. Legeforeningen er opptatt av at leger som søker stilling som lege i spesialisering har de samme grunnkvalifikasjonene. Det haster med å få på plass de nødvendige endringer i direktivet.

Alle blir ivaretatt

Legeforeningen har også vært opptatt av at nye ordninger ikke må forverre de fremtidige vilkårene for studenter som allerede er tatt opp på et medisinstudium.

– Vi er derfor tilfreds med at myndighetene nå legger til rette for at søkere fra EU-land som ikke gir fulle rettigheter (autorisasjon) etter cand.med. blir ivaretatt, sier Hege Gjessing.

Anbefalte artikler