Har tro på et mer smidig helsevesen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Målet må være å bryte ned barrierer mellom helsenivåene og få til et sømløst helsevesen der de ulike profesjonene samarbeider på alle nivåer.

Tom Ole Øren er ekte Tønsberggutt. Her foran kopien av Oseberg-skipet. Foto Lise B. Johannessen

Leder i Vestfold Tom Ole Øren er tydelig i sitt budskap om hvordan han ser for seg fremtidens helsevesen. Han har sterk tro på samarbeid og er opptatt av å få til gode pasientforløp og gode samhandlingsarenaer.

– Både sykehus og kommuner må arbeide for å få dette til, men det må også forankres i kommunene. Særlig er det viktig å øke den medisinskfaglige kompetansen i pleie- og omsorgssektoren, understreker han.

Øren ser en utfordring i at første- og andrelinjetjenesten drives og organiseres på forskjellige måter, og at sykehusene stadig øker sin subspesialisering.

– Spesialisthelsetjenesten blir stadig mer oppdelt. Dette gir store utfordringer spesielt når det gjelder eldre pasienter med flere sykdommer og med mange ulike medikamenter. Fastlegene ønsker leger som kan koordinere helsetjenestene i sykehusene på en bedre måte. Jeg tror at mange fastleger kunne tenke seg flere «generelle» indremedisinere på sykehusene. Hvordan møter man for eksempel pasienten med flere diagnoser? Fastlegene må være generalister, men det er vanskelig å få veiledning fra sykehusene når de stadig spisser sin kompetanse. I dialogen om et sømløst helsevesen kan dette føre til utfordringer, sier Øren.

Tror på PKO-ordningen

Øren er godt kjent med helsevesenet i Vestfold gjennom vervet som leder av praksiskonsulentordningen (PKO) – et verv han har hatt siden 2005.

– Jeg har veldig tro på PKO-ordningen. Det er et kjempebehov. Vår målsetting er å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten i vårt fylke og i helseregionen slik at pasientene opplever en mer sammenhengende og helhetlig helsetjeneste, understreker han.

– Det er mye fokus på økonomi og sykehus når helse er på den nasjonale dagsordenen, men vi må ikke glemme at det er pasientene vi jobber for, og det er de som skal styre hvordan vi lager pasientforløpene våre. Vi må heller ikke glemme at helsevesenet består av mye mer enn sykehusene. Blant annet har det ikke skjedd noen utvikling på legevaktområdet de senere årene. Det er bekymringsfullt.

Egne satsingsområder

Tom Ole Øren overtok ledervervet i Vestfold legeforening høsten 2011. Da hadde foreningen vært sammenhengende ledet av tre ulike sykehusleger gjennom flere perioder. – Jeg tror valgkomiteen nå ønsket en fastlege i ledervervet, blant annet sett i sammenheng med innføringen av samhandlingsreformen, sier han.

Lokalforeningslederen er proppfull av engasjement for foreningen. – Til tider kan bli litt mye, men vi har et fantastisk hyggelig og faglig godt oppdatert styre som ikke sier nei til å påta seg oppgaver. Det er aldri vanskelig å få dem til å engasjere seg. Vi har også et aktivt regionsutvalg og en svært aktiv kurskomité i Vestfold, og vi har valgt at kurskomiteens leder er med i alle styremøtene.

Han forteller at styret har vedtatt en lokal variant med satsingsområder. Disse omfatter blant annet samhandlingsreformen, å styrke den medisinsk faglige kompetansen i kommunene og å styrke møtepunkter mellom første og andrelinjetjenesten.

– Vi har også som mål å være en seriøs aktør i helsepolitikken. Derfor har vi et bevisst forhold til å bruke media. Vi ønsker å bruke media på en aktiv og fornuftig måte og har også hatt en journalist på et av styreseminarene, sier han.

Må rekruttere yngre

Øren forteller at foreningen har hatt et kjempeoppsving med godt oppmøte på medlemsmøtene. – Det skyldes noe både interessante temaer og gode foredragsholdere, men vi ser at det er leger 40pluss som dominerer. Jeg tror vi har en utfordring i å aktivisere de yngre legene, sier han.

Vil invitere helseministeren

Øren er vokst opp i Tønsberg. Etter noen år ved sykehus i Finnmark valgte han allmennpraksis, og tilfeldighetene førte ham og familien tilbake til hjembyen. Nå driver han et legesenter sammen med sin legeektefelle og to andre leger i et stort tverrfaglig medisinsk senter på Nøtterøy med ca. 25 ansatte.

Gjennom årene har de bygget opp et godt miljø. – Jeg har veldig tro på tverrfaglige seriøse helsesentre. Det er dessuten fint for fastleger å jobbe sammen med andre. Det kan også bidra til å hindre utbrenthet. Jeg vil invitere helseministeren til Nøtterøy for å vise ham hvordan et allmennlegesenter kan jobbe, sier han.

Som far til tre aktive tenåringsjenter, deler Tom Ole Øren tiden mellom familien, fastlegejobben, praksiskoordinatorstillingen og ledervervet. Det blir også tid til spinning, hyppige turer til hytta på Beitostølen og ferier i Italia. Fotballtrener er han også. Det er ingen fritidsproblemer der i gården.

Vestfold legeforening

Foreningen består totalt av 916 medlemmer, hvorav 347 kvinner og 569 menn. Det er 549 sykehusleger, 248 allmennleger, 71 privatpraktiserende spesialister, 34 samfunnsmedisinere, 12 arbeidsmedisinere og to leger i vitenskapelige stillinger.

Anbefalte artikler