Kommentar

Hypersensitivitet ved bruk av NSAIDS

Anders Torp
ØNH-avd. Stavanger Universitetssjukehus
Interessekonflikt:  Nei

Chalabianloo har nylig publisert en god oversiktsartikkel over temaet NSAIDS-hypersensitivitet i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening som omtaler mulige mekanismer(1). Vi tillater oss å komme med en kort kommentar til artikkelen.

En skiller altså hovedsaklig mellom klassisk IgE-mediert allergi og såkalt pseudoallergi eller ikke-allergisk hypersensitivitet(2). Den vanligste kliniske presentasjonen av NSAIDS-overfølsomhet er såkalt Aspirin Exacerbated Respiratory Disease (AERD)(3), også kjent som Samters triade eller AIA (Aspirin induced asthma).

Som nevnt i artikkelen er det foreløpig provoksajonstesting som er det viktigste verktøyet for å avdekke denne tilstanden, selv om det er gjort flere forsøk på å utvikle in vitro-tester(4). Testene for AERD er standardiserte og i Europa følges retningslinjer forfattet av European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)(5). I hovedsak dreier det seg om oral, nasal eller bronkial provokasjon.

Ved ikke-allergisk hypersensitivitet overfor NSAIDS er det flere mulige behandlingsopsjoner, deriblant unngåelse av NSAIDS, symptomatisk topikal behandling og systemiske kortikosteroider, Leukotrienantagonister eller desensibiliseringsbehandling(3).

Øre-nese-halsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus har siden 2006 gjennomført oral provokasjonstesting og -desensibilisering for pasienter med henholdsvis mistenkt og påvist AERD. Vi har den senere tid også gjennomført økende antall nasale provokasjonstester og mottar henvisninger fra hele landet.

1. Chalabianloo F. [Hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012;132(17):1961-3. Epub 2012/09/26. Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler.
2. Simon RA, Namazy J. Adverse reactions to aspirin and nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). Clin Rev Allergy Immunol. 2003;24(3):239-52. Epub 2003/05/02.
3. Szczeklik A. N-ME, Sanak Marek. Hypersensitivity to Aspirin and Non-Steroidal antiinflammatory drugs. In: al NFAJe, editor. Middelton´s Allergy Principles and practice: Mosby Elsevier; 2009. p. 1227-43.
4. Stevenson DD, Szczeklik A. Clinical and pathologic perspectives on aspirin sensitivity and asthma. J Allergy Clin Immunol. 2006;118(4):773-86; quiz 87-8. Epub 2006/10/13.
5. Nizankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L, Swierczynska M, Picado C, Scadding G, et al. EAACI/GA2LEN guideline: aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin hypersensitivity. Allergy. 2007;62(10):1111-8. Epub 2007/05/25.

Published: 02.11.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media