Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Humanprisen gastroenterologi 2012 til Ødegaard

  Humanprisen gastroenterologi 2012 til Ødegaard

  Svein Ødegaard (f. 1945) har mottatt Humanprisen gastroenterologi 2012 på 100 000 kroner.

  Mange vil først og fremst kjenne professor Ødegaard på grunn av hans pionerarbeid innen gastroenterologisk ultralyddiagnostikk, hvor han gjennom snart 30 år har vært en utrettelig pådriver innen systemutvikling, klinisk anvendelse og forskning. Han var blant de første som publiserte norske arbeider om ultralydundersøkelse av bukorganer og var også først i Norden til å ta i bruk endoskopisk ultralydteknikk i tarmsystemet. Han har vært leder av Norsk forening for ultralyddiagnostikk og har sittet i flere internasjonale ekspertgrupper. Gjennom mange år var han i det norske gastroenterologimiljøet en nokså ensom talsmann for at klinikerne burde lære seg bruken av diagnostisk ultralyd. Etter hvert har hans engasjement båret frukter ved at ultralyddiagnostikk nå er blitt en obligatorisk del av spesialistutdanningen i fordøyelsessykdommer. Som lege, lærer, tillitsvalgt og leder har Svein Ødegaard alltid fremstått som en kvalitetsbevisst og til tider kompromissløs fagperson med pasientenes beste som ledestjerne.

  Ødegaard tok medisinsk embetseksamen i Bonn i 1970, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1979 og i fordøyelsessykdommer i 1980 og tok doktorgraden i 1988.

  I 1995 ble han professor ved Universitet i Bergen. I perioden 1999 – 2003 var han avdelingsoverlege og avdelingsleder ved Medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus før han gikk over i stillingen som senterleder ved Nasjonalt enter for gastroenterologisk ultrasonografi i Helse Bergen.

  Humanprisen dermatologi 2012 til Helsing

  Humanprisen dermatologi 2012 til Helsing

  Per Helsing (f. 1958), overlege og dermatolog ved Avdeling for revmatologi, hud og infeksjon ved Oslo universitetssykehus, har mottatt Humanprisen dermatologi 2012.

  Humanprisen deles årlig ut til en revmatolog, en dermatolog og en gastroenterolog. Prisen er på kr 100 000 for hver spesialistkategori og deles ut av Abbott Norge as. Kandidatene må være spesialister i henholdsvis revmatologi, dermatologi og gastroenterologi og må nomineres av en kollega. Prisbeløpet kan for eksempel brukes til frikjøp fra arbeid, til faglig fordypning, utstyr, studiereiser etc.

  Per Helsing tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1985 og ble godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer i 1993.

  Juryens begrunnelse for Humanprisen dermatologi 2012 har følgende ordlyd: «Per Helsing får prisen for sitt brennende engasjement innen faget, herunder hans banebrytende arbeid innenfor nettbasert kunnskapsformidling. Han er en svært kompetent pedagog – med en sjelden formidlingsevne. Dessuten er han en usedvanlig dyktig foreleser – oversiktlig, tydelig og relevant – samt en som i tillegg behersker teknologien til det ytterste, i tillegg til å være en stimulerende teambygger – med katalyserende evner i prosjekters framdrift. Og sist men ikke minst en svært sympatisk kollega med gode empatisk evner.»

  Humanprisen revmatologi 2012 til Flatø

  Humanprisen revmatologi 2012 til Flatø

  Overlege og revmatolog Berit Flatø (f. 1954) ved Avdeling for revmatologi, hud og infeksjon ved Oslo universitetssykehus, har mottatt Humanprisen 2012 innen revmatologi på 100 000 kroner.

  Berit Flatø tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1983 og ble godkjent spesialist i revmatologi i 1993.

  Juryens begrunnelse for Humanprisen revmatologi 2012 lyder som følger: «Berit Flatø er spesialist i revmatologi og er i dag ledende innen feltet barnerevmatologi både med hensyn til vitenskapelig produksjon og faglig kunnskap.

  I hele sin karriere har hun vist betydelig klinisk innsats for sine pasienter, bidratt med inspirasjon og kunnskapsformidling blant kolleger, hatt stort interesse og engasjement for revmatologien og gjennomført omfattende forskningsprosjekter. Hun har bred klinisk erfaring og høy kompetanse innen behandling av barneleddgikt med blant annet biologisk medikamentell terapi. Behandling med etablerte biologiske medisiner, men også utprøvende behandling med nyere substanser har derfor stått sterkt i pasientbehandlingen på avdelingen. Dette har ført til et bedre liv for mange av våre pasienter med både mindre bivirkninger og bedre behandlingseffekt sammenlignet med tidligere tradisjonell behandling.

  Hun har en betydelig interesse og engasjement for revmatologi. Hennes store innsats både innen klinikk og forskning har ført til økt kompetanse både innad i avdelingen der hun jobber men også generelt innen feltet barnerevmatologi. Hun har et stort nettverk av samarbeidspartnere i Norge og er i tillegg engasjert i internasjonale nettverk.»

  Søren Falchs juniorpris 2012 til Miletic

  Søren Falchs juniorpris 2012 til Miletic

  Hrvoje Miletic (f. 1973) har mottatt Søren Falch og Øienlege Sigurd Falchs juniorpris for 2012 for arbeidet med å forstå de biologiske mekanismer som forårsaker hjernesvulsters vekst og utvikling, og mot å utvikle nye terapeutiske prinsipper for ondartede hjernesvulster.

  Falchs juniorpris er på 50 000 kroner og tildeles forskere under 40 år. Formålet med prisen er å fremme medisinske vitenskapelige arbeider av stor vitenskapelig eller sosial betydning. Videre skal den tildeles for dyptgående originalarbeider med metodisk kompleksitet.

  Hrvoje Miletic kom til Bergen som postdoktor i 2007. Hans forskningsgruppe innenfor eksperimentell nevroonkologi har nær tilknytning til Institutt for biomedisin, og Miletic er i dag sentral som brobygger mellom eksperimentell og klinisk forskning. Hans bidrag til å bygge opp eksperimentelle dyremodeller som reflekterer humane svulsters utvikling og progrediering er særlig viktig, blant annet fordi det har gitt ny biologisk forståelse av sykdommen og ledet til utvikling av nye terapeutiske prinsipper som han nå ønsker å utprøve i kliniske studier. I denne sammenheng skal spesielt nevnes utvikling av nye genterapeutiske prinsipper basert på lentivirale vektorer.

  Miletic har en stor internasjonal kontaktflate, og han har vært sentral i danningen av et nettverk av forskere som i dag har en kritisk masse stor nok til å gjennomføre komplette forskningsprogrammer som bringer resultater fra basalt til preklinisk/translasjonelt nivå. Han har også fått bevilgninger fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen til sine prosjekter.

  Søren Falchs juniorpris 2012 til Torkildsen

  Søren Falchs juniorpris 2012 til Torkildsen

  Øivind Grytten Torkildsen (f. 1979) har mottatt Søren Falch og Øienlege Sigurd Falchs juniorpris for 2012 for sitt arbeid med multippel sklerose (MS).

  Prisen er på 50 000 kroner og tildeles forskere under 40 år. Formålet med Falchs pris er å fremme medisinske vitenskapelige arbeider av stor vitenskapelig eller sosial betydning. Videre skal den tildeles for dyptgående originalarbeider med metodisk kompleksitet.

  Torkildsen har med utgangspunkt i kliniske spørsmål undersøkt biologisk materiale fra pasienter med multippel sklerose for å karakterisere sykdommen nærmere. På grunnlag av viktige funn har han etablert en dyremodell med tanke på terapeutisk utprøvning. Denne dyremodellen har gitt informasjon og resultater som virker lovende, og Torkildsen har nå ferdigstilt en omfattende terapeutisk studie av pasienter. Behandlingen har vært knyttet til ernæring, men selv om en positiv terapeutisk effekt ikke er blitt påvist, har både de kliniske og de eksperimentelle studiene gitt ny innsikt i sykdomsmekanismer og mulig behandling for denne alvorlige sykdommen i sentralnervesystemet.

  Øivind Torkildsen er allerede som 33-åring en etablert selvstendig forsker med et omfattende samarbeidsnettverk både internt og eksternt, bl.a. med sin tidligere hovedveileder professor Kjell-Morten Myhr og miljøet ved Det nasjonale kompetansesenteret for MS.

  Torkildsen tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 2004, ble godkjent spesialist i nevrologi i 2006 og tok doktorgraden i 2010.

  Kong Olav Vs Kreftforskningspris tildelt Tropé

  Kong Olav Vs Kreftforskningspris tildelt Tropé

  Claes Göran Tropé (f. 1943) er tildelt Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2012. Prisen som er på 1 million kroner deles årlig ut til en forsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang, og i juni i år ble den delt ut til kreftforsker Tropé av kong Harald på vegne av Kreftforeningen i Oslo.

  Kreftforskeren får prisen for sin innsats for gynekologisk kreft, så vel nasjonalt som internasjonalt. Tropés forskning ligger til grunn for nye behandlingsformer – først og fremst innen kreft i livmorhals, livmor og eggstokker – som har gitt høyere overlevelse og færre bivirkninger. I flere tilfeller er medisinske rutiner blitt endret som følge av Tropés initiativ. I dag er diagnosene mer nøyaktige, og behandlingen er bedre tilpasset det enkelte sykdomstilfelle.

  Clas Tropé er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og overlege og leder for Forsknings- og utviklingsenheten ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus. Han avla doktorgraden ved Universitetet i Lund i 1974, og har helt siden studietiden vært interessert i translasjonsforskning innen gynekologisk kreft.

  Siden 1986 har Tropé vært tilknyttet Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet (nå Oslo universitetssykehus). I løpet av denne tiden har han utviklet kirurgiske teknikker ved behandling av gynekologisk kreft, slik som fertilitetsbevarende kirurgi, radikal tumorreduserende kirurgi, vaktpostlymfeknutekirurgi og robotkirurgi. Tropé har innført moderne kjemoterapi med bruk av nye typer medikamenter. Han har også innført moderne stråleterapi gjennom å erstatte radiumterapi med etterladningsteknikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media