Godt å bli gammel i Norge?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det skorter ikke på politiske løfter, planer og garantier for en verdig eldreomsorg. Lite har imidlertid endret seg i praksis.

  Faksimile av statusrapporten om eldreomsorgen
  Faksimile av statusrapporten om eldreomsorgen

  Fortsatt er kapasiteten og kompetansen i de kommunale omsorgstjenestene for lav, terskelen for å få sykehjemsplass for høy og legetjenestene i sykehjemmene underdimensjonert.

  Mer enn ti år er gått siden Legeforeningen lanserte sin første statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre (1). Nå har en ny rapport Godt å bli gammel i Norge? – Fra ord til handling i eldreomsorgen sett dagens lys.

  – Vi blir stadig eldre og Norge står, som andre vestlige land, foran en betydelig økning av andelen eldre i befolkningen. Det vil føre til økt forekomst av helseplager og sykdom. Nødvendige tiltak for å møte økt etterspørsel etter helse- og omsorgtjenester må planlegges og iverksettes i tide, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Rapporten setter søkelyset på viktige forbedringsområder i eldreomsorgen. Eldre er ikke en ensartet gruppe, og behovene er forskjellig. Målet må være at eldre sikres helse- og omsorgstjenester på riktig omsorgsnivå.

  Kapasitet og kompetanse

  Kapasitet og kompetanse

  Det fremheves at de kommunale helse- og omsorgstjenestene må tilføres kapasitet og kompetanse, slik at eldre som kan bo hjemme får nødvendig hjelp. Eldre som trenger heldøgns pleie og omsorg må tilbys dette, enten i sykehjem eller i omsorgsbolig med klare kvalitetskrav. Legetjenesten i sykehjemmene må prioriteres høyere, og ulike løsninger for bedre ivaretakelse av allmennlegetilbudet til beboere i omsorgsboliger bør utredes og piloteres.

  Syke eldre må sikres nødvendige spesialisthelsetjenester, men vi må unngå behandling som belaster og skader mer enn den nytter. Den naturlige og verdige døden må settes på dagsorden. Innføringen av kommunal medfinansiering av utvalgte pasientgrupper innen medisinske fagområder og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra første dag, vil primært berøre eldre pasienter. Legeforeningen støtter samhandlingsreformens tankegang om å bygge opp kommunale alternativer til innleggelse i sykehus, men vil samtidig understreke at nye økonomiske insentiver ikke må føre til økt spill mellom kommuner og sykehus om en sårbar pasientgruppe.

  Det vil selvsagt koste, men heldigvis er eldres helse bedre enn før. Eldre har også mange ressurser som kan mobiliseres, hentes ut og verdsettes til beste for den enkelte, familien og samfunnet. Rapporten anbefaler derfor at det satses mer på forebygging, slik at vi holder oss friske og selvhjulpne lengre.

  Gjennom et sekspunkts policyprogram foreslår Legeforeningen en rekke tiltak for et nødvendig kapasitets- og kvalitetsløft i helse- og omsorgstjenestene til eldre.

  Pdf av rapporten kan lastes ned her: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Godt-a-bli-gammel-i-Norge/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media