Kommentar

Tiazider er fortsatt velbegrunnet behandling

Eivind Meland
Universitetet i Bergen
Interessekonflikt:  Nei

I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr 7 skriver Kjetil Løland at norske faglige retningslinjer og forskrivningspraksis bør oppdateres etter gjeldende kunnskap og ikke baseres på spekulative statistiske ekstrapolasjoner og gamle vaner (1). Han mener at de norske retningslinjene (2), der tiazider anbefales som aktuelt førstevalgpreparat, ikke er tillitvekkende fordi dokumentasjonen på tiazider også omfatter klortalidon, et preparat som er avregistrert i Norge. Han henviser til NICE-retningslinjene og til dokumentasjon på blodtrykkseffekter for å begrunne at tiaziddiuretika er mindreverdige legemidler ved hypertensjon.

De norske retningslinjene som Løland sikter til, tok utgangspunkt i metaanalyser som ble utført spesielt i forbindelse med arbeidet (3). Blant de studier som inngikk i blodtrykksavsnittet var det tre studier med bruk av klortalidon, mens åtte studier brukte andre tiaziddiuretika. Metaanalysen gjorde også sammenlikninger mellom ulike medikamentgrupper basert på komparative studier uten placebogruppe. Blodtrykksbehandling har en viss forebyggende virkning på dødelighet og hjerteinfarkt, men effekten på slag og hjertesvikt er iøynefallende. Metaanalysen kunne ikke finne systematiske forskjeller mellom medikamentgruppene, og spesielt var det ingen forskjeller i tiaziders disfavør. Metaanalysene er nå publisert internasjonalt (4).

Vi kan ikke se at Kjetil Lølands kritikk rokker ved de konklusjoner retningslinjegruppen gjorde da dokumentet ble publisert i 2009.

Eivind Meland
Bjørn Gjelsvik
Steinar Madsen
Ole Frithjof Norheim

Litteratur
1. Løland, K, Tiazider - når skal vi gi oss? Tidsskr Nor Legeforen, 2012; 132: 795.

2. Norheim, OF, Gjelsvik, B, Kjeldsen, S, Klemsdal, TO, Madsen, S, Meland, E, et al., Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer, in Nasjonale faglige retningslinjer, 2009, Helsedirektoratet: Oslo.

3. Håheim, LL, Fretheim, A, Brørs, O, Kjeldsen, SE, Kristiansen, IS, Madsen, S, et al., Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på
medikamentelle tiltak, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Oslo.

4. Fretheim, A, Odgaard-Jensen, J, Brørs, O, Madsen, S, Njølstad, I, Norheim, OF, et al., Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary preventiion of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatment meta-analysis BMC Medicine, 2012. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/33.

Published: 22.05.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media