«Pulsen opp» på landsstyremøtet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– De helsepolitiske debattene på landsstyremøtene er en viktig arena der landsstyredelegatene og foreningen kan fremme sine synspunkter overfor rikspolitikere og media, sier Hege Gjessing.

Glimt fra fjorårets landsstyremøte. Alle fotos Lise B. Johannessen

Fastlegeordningen, forebyggende og helsefremmende arbeid, og omstillinger i sykehus vil drøftes på årets landsstyremøte.

Forebyggende og helsefremmende arbeid

Hvert år utarbeider Legeforeningen en statusrapport om et utvalgt område i helsetjenesten. Årets statusrapport, omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid. Hvordan få pulsen opp for forebyggende helsearbeid? Om samfunnets, helsetjenestens og enkeltmenneskets ansvar for forebygging vil være tema når spesialist i indremedisin og kostholdsekspert Fedon Lindberg, allmennlege og prosjektleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Steinar Krogstad, Anne Hafstad, avdelingsdirektør for avdeling for Nasjonalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet og Hege Gjessing innleder til debatt. Også denne helsepolitiske debatten vil gjennomføres torsdag 24. mai.

– Det er meget gledelig at vi nå, gjennom statusrapporten, får utviklet en felles plattform for forebyggingsfeltet. De ikke-smittsomme sykdommene er vår tids store helseutfordring, og er på fremmarsj i hele verden. Gode tiltak på samfunnsnivå og målrettet oppfølging fra oss leger vil være viktig for å bidra til god folkehelse. Får vi ikke det til vil ingen land, heller ikke Norge, ha mulighet til å tilby dagens nivå på helsetjenester i fremtiden, sier Hege Gjessing.

Den praktiske gjennomføringen av den helsepolitiske debatten de to siste årene har fått positive tilbakemeldinger, og det planlegges derfor at årets debatter vil bli lagt opp på samme måte som i 2011, men med økt vekt på tilbakemeldinger fra landsstyret.

Fastlegeordningen

2012 har vært preget av forslaget til ny fastlegeforskrift. Legeforeningen har vært sterkt kritisk til høringsutkastet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Selv om forskriftsforslaget inneholder en rekke gode og viktige intensjoner, vil ikke virkemidlene som foreslås føre til et kvalitets- og kapasitetsmessig løft for fastlegeordningen, men det motsatte. – Vi i Legeforeningen er stolte av og føler et stort eierskap til fastlegeordningen. Vi ønsker fortsatt en sterk offentlig fastlegeordning, og er opptatt av dialog og samarbeid for å få dette til. Vi håper at alle innspillende til høringsutkastet vil føre til en videreføring av fastlegeordningen som bidrar til å styrke og videreutvikle den og ikke river grunnen under selve ordningen, sier legeforeningens president.

Hvordan bedre kvalitet og tilgjengelighet i fastlegeordningen? vil derfor være et av de helsepolitiske temaene som skal debatteres på landsstyremøtet i mai. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ragnhild Mathisen, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie og Legeforeningens president Hege Gjessing vil alle holde innledninger under debatten, som finner sted på landsstyremøtets tredje dag, torsdag 24. mai.

Omstillinger i sykehus

Et annet tema som vil bli behandlet under landsstyremøtet er omstillinger i sykehus, et tema som både i 2011 og i 2012 har engasjert store deler av foreningen. Til å innlede under dette temaet har Legeforeningen invitert administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tor Ingebrigtsen og allmennlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Eli Berg, forfatter av boken På helsa løs: økonomifokuset i norske sykehus. Boken er bygget på intervjuer med 80 leger og pleiere gjennom fire år – før, under og etter flyttingen til Akershus universitetssykehus (1). Debatten vil finne sted onsdag 23. mai.

Årets landsstyremøte samler totalt 141 delegater.

Følg landsstyremøtet på nett

Legeforeningen vil legge ut saker på www.legeforeningen.no og www.legeforeningen.no/facebook. For diskusjoner på Twitter anbefaler vi bruk av hashtag DNLFLM.

Anbefalte artikler