…«Å kunde eg fara til Telemark …»

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Leder i Telemark legeforening Tor Severinsen, selv fra Skien, er glad for at mange leger har fulgt Per Sivles ord og funnet sin arbeidsplass i Telemark.

Tor Severinsen har ledet Telemark legeforening i nærmere ti år. Foto Lise B. Johannessen

Severinsen har i nærmere ti år ledet en forening med mange engasjerte medlemmer. Han forteller blant annet at en gruppe allmennleger i Telemark for mer enn 20 år siden etablerte en prosedyregruppe for å jobbe med samhandling mellom allmennlegene og spesialisthelsetjenesten. Gruppen består av en rekke idealistiske leger hvis primæroppgave er samhandling. De har en forholdsvis løs tilknytning til Telemark legeforening, men de senere årene har de hatt en representant i kurskomiteen. Prosedyregruppen har til en viss grad overtatt ansvaret for å arrangere faglige møter for kurskomiteen med minst ett helgekurs og to dagskurs i løpet av året.

– Gruppen har laget en prosedyresamling til kollegene som både fastlegene og sykehuslegene har tilgang til. De har også utarbeidet retningslinjer for hvordan samhandlingen skal være når det gjelder henvisning, epikrise og et for godt samspill mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Retningslinjene er samlet i en prosedyreperm som er tilgjengelig på sykehusenes Intranett-sider. De ligger også som et åpent dokument på Internett. Legenes «hotlines» er tilgjengelig internt slik at det skal være lett for kollegene å ta kontakt, forteller Severinsen.

– Vi har overleger som er kontaktpersoner innenfor de forskjellige fagene som samspiller med fastlegene. Praksiskonsulentene er nå involvert i samarbeidet. Vi har den fordel at vi kan bruke dette nettverket, som allerede eksisterer i oppstarten av Samhandlingsreformen, sier han.

Samhandlingskonsulenter

Severinsen forteller at samarbeidet med kommunen rundt samhandlingsreformen fungerer rimelig godt, men Telemark legeforening frykter at kommunen satser så mye på å ta i mot ferdigbehandlede pasienter at ventelisten for personer som trenger sykehjem i kommunene øker.

Sykehuset har tatt initiativ til et mer systematisk samhandlingsopplegg og har sammen med KS fått til et opplegg der Telemark er delt inn i fire regioner. Det er tilsatt samhandlingskonsulenter i hvert område i et spleiselag mellom sykehusene og kommunene. Disse foraene var etablert før vi fikk kravene på å lage avtalene mellom sykehusene og kommunene. Allikevel opplevde vi at vi fikk for kort tid og at det var veldig vanskelig å følge opp prosessen på en ordentlig måte. Noen tillitsvalgte engasjerte seg imidlertid raskt og sørget for å få være med i de mest sentrale gruppene, forteller Severinsen.

Tilrettelegger for gode kollegiale forhold

– Når det gjelder nyrekruttering av leger har vi jobbet ganske mye for en forbedring av situasjonen for turnuslegene i Sykehuset Telemark. Noen år tilbake hadde vi forholdsvis dårlige turnusrapporter, men det har vært jobbet systematisk for å gi bedre opplæring, og vi har nå forbedret situasjonen betraktelig. Det har resultert i at sykehuset er mer populært. Vi er også opptatt av arbeidsvilkårene for turnuslegene og at ledelsen av turnuslegene forbedres slik at de får en god jobbsituasjon, sier han.

Internasjonalt engasjement

– Telemark legeforening har også engasjert seg ut over egne rekker, forteller Severinsen. Historisk har foreningen hatt et internasjonalt engasjement drevet av ildsjeler. – Blant annet har vi hatt kolleger som engasjerte seg sterkt for å hjelpe kolleger i Litauen på et tidspunkt da det ble mer åpenhet i kommunikasjonen mellom de baltiske landene og Europa. Litauiske leger fikk anledning til å komme til Telemark for å hospitere, delta i faglige møter og få hjelp til utstyr. Det var et stort behov for bistand, men i dag virker det som disse kollegene har fått bedre betingelser. Han forteller at de også hadde en kollega som var veldig opptatt av helsetjenester for masaiene, og at Telemark legeforening støttet tiltaket økonomisk.

– Vi har en kjerne med engasjerte medlemmer og avholder i tillegg til styremøtene årsmøte med faglig tema eller tema til debatt. Videre har vi to medlemsmøter høst og vår med aktuelle temaer. Vi arrangerer også båttur for medlemmene i juni – et populært og sosialt arrangement, forteller Tor Severinsen som selv er glad i sjø og båtliv, særlig når han kan padle en tur på en av de mange innsjøene i Telemark.

Telemark legeforening

Foreningen består av totalt 718 medlemmer hvorav 643 er yrkesaktive. 467 er sykehusleger. Det er 276 kvinner og 442 menn. 36 turnusleger årlig. Leder: Tor Severinsen. Styremedlemmer: Arne Runde, Gisle Roksund, Knut Heldaas, Terje Bjørn Keyn, Tonje Tvinnereim, Torstein Sakshaug, Vegard Høgli og Wenche Røysted.

Tor Severinsen

Født 1955, fra Skien. Gift, to barn. Spesialist i psykiatri og overlege ved Sykehuset Telemark, psykiatrisk klinikk. Leder av Regionsutvalg Sør-Øst og foretakstillitsvalgt for Akademikerne

Anbefalte artikler