Fremtidsrettet turnusordning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å videreføre en bærekraftig turnusordning samtidig som en finner løsninger på kapasitetsbegrensningene i denne ordningen, sier Johan Torgersen, medlem av sentralstyret og leder av Yngre legers forening.

  Bjørg Bakke og Johan Torgersen vil jobbe for å sikre gode forhold for fremtidens turnusleger. Foto Lise B. Johannessen
  Bjørg Bakke og Johan Torgersen vil jobbe for å sikre gode forhold for fremtidens turnusleger. Foto Lise B. Johannessen

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) lanserte torsdag 15. mars en ny, søknadsbasert turnusordning

  – Vi registrerer at store deler av departementets forslag er i tråd med Legeforeningens egne forslag, sier Torgersen.

  – Dette vil være en god løsning på flere av de utfordringene vi har stått overfor de senere år. Det er en fremtidsrettet løsning for å få nyutdannede leger gjennom en kvalitetssikret praktisk, obligatorisk tjeneste uten lange ventetider. Modellen sikrer en felles plattform og grunnlag for nyutdannede leger som ønsker å jobbe i Norge. Det er positivt at en ny ordning allerede vil være på plass om et knapt år, fra 15. februar 2013, sier han.

  Felles faglig grunnlag

  Felles faglig grunnlag

  – Vi er tilfreds med at mange gode sider i dagens turnusordning videreføres, og at antall turnusplasser på 950 opprettholdes. 12 måneders sykehustjeneste og seks måneders tjeneste i distriktshelsetjenesten vil sikre et felles faglig grunnlag for leger som skal spesialisere seg i Norge, understreker Torgersen. – Vi er også glade for at myndighetene foreslår egne ordninger og insentiver i distriktene for å bidra til god legedekning. Legeforeningen mener også at indremedisinsk kompetanse og erfaring med akutte tilstander må være en viktig målsetning med sykehustjenesten og at høyt faglig innhold, systematisk supervisjon og veiledning må sikres.

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger

  – Det er positivt at departementet er opptatt av å få på plass gode overgangsordninger for en del kandidater som har fått utsatt turnustjeneste, er i svangerskapspermisjon, har gjennomført kun deler av turnustjenesten etc. Legeforeningen har vært opptatt av at nye ordninger ikke må forverre de fremtidige vilkårene for studenter som allerede er tatt opp på et medisinstudium, sier Torgersen.

  Det er også viktig at myndighetene nå legger til rette for at søkere fra EU-land som ikke gir fulle rettigheter (autorisasjon) etter cand.med., blir ivaretatt i ny ordning i en overgangsfase, understreker han.  – Progno-ser for fremtidig behov for leger i Norge viser at det er behov for både de som studerer i Norge, og de norske studentene vi har i forskjellige europeiske land, i det norske legearbeidsmarkedet.

  Bekymrede studenter

  Bekymrede studenter

  Mange medisinstudenter er frustrerte og bekymret for hva den nye ordningen vil innebære for dem. Leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Bjørg Bakke forteller at noe av det Nmf har arbeidet mest med de senere årene, er nettopp turnusordningen.

  – Nesten alle lederne i foreningen har fått et nytt forslag på bordet i løpet av sin periode, sier hun og understreker at det er viktig å få på plass en overgangsordning for studenter som studerer i land som ikke gir autorisasjon etter fullført studium.

  – Per dags dato er situasjonen for desse kandidatane uklar og på ingen måte heldig, sier Bakke. – Mange lurar på om dei blir ramma, og dessverre blir det nok eitt til to kull som kjem til å vere prøvekaniner i det nye systemet. Det er på ingen måte gunstig, påpeker hun. – Norsk medisinstudentforeining arbeider for å sikre rettigheitane til alle medlemmane, og sjølv om situasjonen er uviss per dags dato, trur me at det vil kome ordningar på plass. Det er ei endring for å få flest mogleg inn i ei type stilling. Både Legeforeningen, Nmf og ANSA vil arbeide hardt for at alle norske medisinstudentar uansett kvar dei studerar, skal få best moglege vilkår og ei mest mogleg optimal ordning, sier medisinstudentenes leder.

  Hun forteller at de i løpet av året også vil vi arbeide for mer langsiktige løsninger på utdanningsproblematikken innenfor den medisinske grunnutdanningen.

  – Legeforeningen skal gjøre sitt for å sikre gode forhold for fremtidens turnusleger, understreker Johan Torgersen. – Jo mer en hører om potensielle konflikter rundt den nye overgangsordningen, desto flere problemer innser vi at det finnes. Men målet er at ingen, og i hvert fall så få som mulig, skal falle mellom stoler i den nye ordningen, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media