Ønsker flere kvinnelige ledere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kvinnelige leger i helseforetak over hele landet skal nå fristes til å ta lederansvar.

For åttende gang tilbys kvinnelige leger deltakelse på kurset Frist meg inn i ledelse – et motivasjons og rekrutteringsprosjekt for kvinnelige leger til lederstillinger i helsevesenet.

– Nytt denne gang er at kurset nå tilbys kvinnelige leger i alle helseforetakene, forteller fagsjef og leder av seksjon for forskning, fagutvikling og spesialisthelsetjeneste i Legeforeningen Elisabeth Søyland.

– Kvinneandelen blant medisinstudentene er nå på over 50 %, men både nasjonale og internasjonale studier viser at andelen kvinnelige leger i lederstillinger er vesentlig lavere enn lederandelen blant mannlige leger.  En jevnere kjønnsfordeling blant ledere vil utnytte det totale lederpotensialet, understreker Søyland.

Nyttig kurs

Hensikten med kurset er ågi kvinnelige leger støtte og motivasjon til å påta seg lederansvar samt gi kunnskap om ledelse. De skal gis mulighet til å prøve ut egne lederevner og gis innsikt i hva som fremmer og hemmer kvinnelige legers lyst til å påta seglederansvar. – Det blir mye diskusjon og mye interaktivitet, sier Søyland.

210 leger har deltatt på de foregående sju kursene som alle har fått meget god evaluering av deltakerne. En ekstern evaluering av de fire første kullene, gjennomført av en mastergradsstudent, bekrefter dette og viser også at deltakernes nærmeste overordnede vurderer kurset som nyttig både for egen og deltakerens del.

De foregående sju kullene har vært forbeholdt kvinnelige leger i Helse Sør-Øst. Elisabeth Søyland forteller at de nå har en ny samarbeidspartner. Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonal Ledelsesutvikling der alle de fire regionale helseforetakene er representert.

Kurset starter i mai 2012 og avsluttes i november samme år og består av tre todagerssamlinger. Det tilbys kvinnelige leger med eller uten ledererfaring, men med interesse for ledelse. Foretakene rekrutterer de totalt 30 deltakerne fra den aktuelle målgruppen. Helse Sør-Øst stiller med 12 deltakere, de tre øvrige RHF-ene med seks deltakere hver.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs for alle spesialiteter med 30 timer i legers videre- og etterutdanning med unntak av allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Anbefalte artikler