Barn må beskyttes mot passiv røyking

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– For å få ned antallet røykere og snusere må myndighetene gjøre mer for å begrense adgangen til tobakk.

Det sier Legeforeningens president Hege Gjessing. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig sendt ut forslag til ny tobakkskadelov. Hovedanliggendet er å beskytte barn og unge mot tobakksskader. Derfor foreslår departementet en bevillingsordning for å styrke tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av tobakk. Høringsinstansene bes også se på behovet for tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking.

Røyking er fortsatt den viktigste risikofaktoren for både tidlig død og tap av friske leveår, som kan forebygges. – En kraftig reduksjon av andelen røykere er derfor en av de viktigste enkeltinnsatsene man kan gjøre for å bedre folkehelsen. Det er viktig og riktig at myndighetene prioriterer røykekutt, men skal man nå målet om en halvering av antall dagligrøykere i løpet av få år, må treffsikre strukturelle tiltak som også reduserer sosiale helseforskjeller – i hovedsak prispolitikk og lover – tas i bruk. Derfor er virkemidlene det pekes på i lovforslaget svært viktig, påpeker Hege Gjessing.

Høringsforslaget er sendt på intern høring i Legeforeningen.

Anbefalte artikler