Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen.

Rettshjelpsutvalget viser vei

Rettshjelpsutvalgets møte 19.10. 2011 var historisk. For første gang i Legeforeningens moderne historie ble det avholdt et helt papirløst møte i et fast utvalg. Rettshjelpsutvalget piloterer distribusjon av sakspapirer elektronisk, via innloggede sider, og har fått låne iPads for å lese sakspapirene.

– Veldig spennende, sier utvalgssekretær Frode Solberg. Så langt fungerer det godt, utvalget får papirene raskere og foreningen sparer både ressurser og miljøet.

Hvis piloten er vellykket vil Legeforeningen se på muligheten for å «rulle den ut» til andre utvalg.

Endret sammensetning av spesialitetsrådet

Johan Georg Røstad Torgersen, leder i Yngre legers forening, er oppnevnt som nytt medlem av spesialitetsrådet. Han overtar for Hege Gjessing. Fredrik Sund er oppnevnt som ny vararepresentant etter Tone Kaldestad.

Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

Sentralstyret har oppnevnt nytt koordinerende helse- og omsorgsutvalg for perioden 1.1. 2012 – 31.12. 2015. Øystein Melbø Christiansen fortsetter som leder. De øvrige medlemmene er Pernille Nylehn, Finn Nilsson, Stein Nilsen og Christina Drewes.

Nytt styre for Allmennmedisinsk forskningsfond

Følgende er oppnevnt som medlemmer av styret for allmennmedisinsk forskningsfond. For perioden 1.1. 2012 - 31.12. 2015: Marit Hermansen (leder), vara Gisle Roksund, Erik Werner, vara Odd Jarle Kvamme (alle Norsk forening for allmennmedisin – NFA) og Kirsti Malterud, vara Anna Luise Kirkengen (Allmennmedisinske forskningsenheter). For perioden 1.1. 2010- 31.12. 2013 er Trond Egil Hansen med vara Kari Sollien (begge Allmennlegeforeningen) og Jon Hilmar Iversen, HOD/Hdir med vara Jan Magne Linsund (Hdir) reoppnevnt.

Endret sammensetning av spesialitetsrådet

I tråd med forslag fra Helsedirektoratet er det gjort endringer i spesialitetsrådets sammensetning. Erik Kreyberg Normann er oppnevnt som medlem (observatør) og Otto Christian Rø som vararepresentant. Begge er oppnevnt ut 2013.

Anbefalte artikler