Bedre behandling med nasjonal kjernejournal?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For å sikre god behandling er det helt avgjørende at det utvikles en oversiktlig, men sterkt avgrenset kjernejournal.

  Legeforeningen anser at en nasjonal kjernejournal kan bli et klinisk nyttig verktøy. Den kan gi økt pasientsikkerhet ved at helsepersonellet får et bedre beslutningsgrunnlag for å gi helsehjelp og den vil kunne forhindre skade på pasienter som følge av for eksempel feilmedisinering.

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre helseregisterloven for å hjemle opprettelsen av en nasjonal kjernejournal. Forslaget innebærer at et nærmere angitt sett av helseopplysninger om pasienten sammenstilles og gjøres tilgjengelige på tvers av virksomhetsgrenser og forvaltningsnivå.

  – Balansegangen mellom elektronisk lagring av medisinsk informasjon, kvalitetssikring av denne informasjonen og hensynet til personvernet er krevende, men vi ønsker å delta aktivt i utviklingen av kjernejournal nettopp av denne grunn, skriver Legeforeningen i et høringssvar til departementet. Kjernejournalen må være oversiktlig og sterkt avgrenset og kun inneha opplysninger som anses klinisk viktigst. Dette er vesentlig for å kunne holde informasjonen oppdatert slik at opplysningene i kjernejournalen er korrekte, mener Legeforeningen.

  I korthet anbefaler Legeforeningen at kjernejournalen, i alle fall i en første fase, kun skal inneholde oppdatert medikamentoversikt og kritisk informasjon om pasienten (komplikasjoner ved tidligere anestesi/inngrep, kontraindisert helsehjelp, alvorlige allergiske reaksjoner samt informasjon om implantater og øvrige ekstraordinære medisinske forhold). I tillegg forutsettes det at personalia og pasientens nærmeste pårørende, blodtype, informasjon om pasientens fastlege og ev. samtykke til organdonasjon kan fremgå.

  En oppslutning om ordningen i befolkningen forutsetter at informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom kjernejournalen er oversiktlig og forutsigbar. Personvern og datasikkerhet må være tilfredsstillende ivaretatt og den enkelte må kunne velge å stå utenfor ordningen.

  Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/181293

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media