Medlemsservice:

Artikkel

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

Jus, juridisk bistand og rettshjelp

Som medlem i Legeforeningen har man mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets jurister. Det er i enkelte saker også mulig å få dekket utgifter til bruk av egen advokat etter forhåndssøknad til rettshjelpsutvalget. Hvordan man skal søke, og hvilke saker som omfattes av ordningen finner du ved å følge lenken under til rettshjelpsutvalget.

Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/7989

Legeforeningens lånefond for privat legepraksis

Fondets formål er å yte lån til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

Følgende vilkår gjelder fra 18.3. 2011: Den maksimale lånesummen er kr 800 000 ved første gangs lån i Lånefondet. Ved senere låneopptak er den maksimale lånesummen kr 400 000.

Les mer om ordningen her: www.legeforeningen.no/id/1994

Støttekollegaordningen

Legeforeningen har etablert et kollegialt støttetilbud i alle landets fylker. Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte ved problemstillinger som høyt arbeidspress/overbelastning, sykdom hos leger, utbrenthet, personlige kriser, misbruksproblemer, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot leger og negativ medieeksponering.

Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/147893.0

Anbefalte artikler