Gener inn i debatten om helseressurser

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk helsetjeneste må ta i bruk de mulighetene biomedisinske fremskritt gir, og helsepersonells kompetanse om biomedisin må styrkes.

  Faksimile av Legeforeningens rapport om biomedisin.
  Faksimile av Legeforeningens rapport om biomedisin.

  Dette er noen av budskapene i Legeforeningens policynotat om biomedisin med tittelen Genenes inntog i debatten om fordeling av helseressurser. Videre understrekes det i notatet at innføring av biomedisinsk diagnostikk og behandling i den offentlige helsetjenesten må skje på basis av kunnskapsbaserte og systematiske prioriteringsvurderinger. Norske myndigheter må også i større grad bidra til forskning, utvikling og implementering innen biomedisin, og til at den nye kunnskapen også kommer små, sårbare grupper til gode. Helsepersonells kompetanse om biomedisin må dessuten styrkes og bli en tydeligere del av legers grunn-, videre- og etterutdanning. Med biomedisin menes kunnskap om hvordan genene fungerer og hvordan de påvirkes, samt metoder for diagnostikk og behandling utviklet ved hjelp av bioteknologi.

  – Biomedisin åpner nye, uante muligheter for behandling, diagnostikk og forebygging av sykdom. Men dersom norsk helsetjeneste skal ta del i denne utviklingen medfølger det behov for ressurser i en tid med stramme offentlige helsebudsjetter, sier Elisabeth Søyland, fagsjef og leder av enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen. – Det er nødvendig å investere i forskning og kompetanse for å kunne hente ut de gevinstene biomedisinen bærer løfter om. Prioriteringsspørsmål bør løses på en måte som ivaretar både den enkelte pasient og fellesskapet, sier hun.

  Legeforeningen ga i 2010 ut rapporten BIOMEDISIN – status, scenarioer og anbefalinger. Rapporten var et ledd i Legeforeningens Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 1.9. 2009 – 31.8.2011 om å utvikle politikk på feltet biomedisin. En gruppe bestående av fagpersoner fra noen aktuelle fagmedisinske foreninger, representanter fra sentralstyret, Rådet for legeetikk og fagavdelinger i Legeforeningen står bak rapporten. Prosjektgruppens mandat var å redegjøre for dagens status mht. faglige, juridiske og etiske aspekter, og å peke på viktige faglige scenarioer innen biomedisin som vil være helt sentrale for den fagmedisinske utvikling. Rapporten gir råd om hvordan Legeforeningen skal ta videre sitt arbeid innen biomedisin med tilhørende faglige, etiske og juridiske utfordringer.

  Les policynotatet her: www.legeforeningen.no/id/175004.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media