– Må sikre fremtidig rekruttering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For å sikre fremtidig rekruttering og en rimelig kjønnsbalanse, er det viktig at spesialitetene har en bevisst strategi i forhold til rekruttering og kjønn, mener Legeforeningen.

Legeforeningen foreslår i et policynotat at de spesialitetene som har færre enn 20 % av ett kjønn i sin gruppe av leger under spesialisering eller står i fare for å få det i nær fremtid, pålegges å utarbeide en oversikt over rekrutteringen og forslag til tiltak gjennom sine fagmedisinske foreninger.

I de mest utsatte spesialitetene kan det bli en forsterket rekrutteringssvikt i fremtiden dersom det ikke skjer endringer i kjønnsfordelingen blant de som velger spesialiteten. Sosiologisk forskning peker mot en terskelverdi på rundt 20 % med hensyn til rekruttering til én gruppe.

Det har i de senere år vært en endring i kjønnsfordelingen i legepopulasjonen. I november 2010 var 62 % av medisinstudentene i Norge kvinner. Samtidig er det innenfor en del av spesialitetene en betydelig skjevfordeling mellom kjønnene. Legeforeningen mener at tiltak rettet mot ett av kjønnene kan forventes å virke generelt rekrutterende. En jevnere representasjon av begge kjønn antas å være positiv for kunnskapsutviklingen i fagene.

Les policynotatet her: www.legeforeningen.no/id/175115.0

Anbefalte artikler