Vil styrke alders- og sykehjemsmedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen anbefaler opprettelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.

Pernille Bruusgaard vil heve kvaliteten på helsetjenesten til de eldste og sykeste pasientene. Foto Lise B. Johannessen

Som ledd i å øke kvaliteten på det medisinske tilbudet til de eldste og sykeste pasientene i sykehjem og til de syke, eldre som er hjemmeboende, har landsstyret enstemmig stilt seg bak sentralstyrets forslag om å etablere et kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Dette betyr en formalisert, kompetansegivende etterutdanning for leger som allerede har en spesialitet og som har en spesiell interesse for pasientgruppen. Disse har allerede motivasjon for å tilegne seg relevant kompetanse. Kompetanseområdet skal bidra til en spisset, styrket og utvidet allmennlegetjeneste for skrøpelige, gamle mennesker.

Landsstyret vedtok følgende:

«Det opprettes kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin med krav til utdanning i tråd med det fremsatte forslag til regler. Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen etter at arbeidsgruppen har vurdert de innkomne kommentarer til det foreslåtte regelverk. Sentralstyret gis fullmakt til å vurdere på hvilken måte kompetanseområdet mest hensiktsmessig blir etablert.»

Vedtaket er enstemmig.»

Pernille Bruusgaard, overlege ved Smestadhjemmet i Oslo, holdt et engasjert innlegg i forkant av resolusjonsforslaget. – Mitt mål med å engasjere meg i sykehjemsmedisinen er å bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene til de eldste og sykeste pasientene våre i livets siste fase. Jeg ønsker at folk skal føle seg trygge på at de får de helsetjenestene de trenger, når de ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, understreket hun.

Sykehjemslegen bør ha en aktiv rolle i samhandlingen av helsetjenester til de eldste og skjøreste pasientene, i nært samarbeid med sykehus, spesialister, fastleger og hjemmetjenesten, mente hun.

– Men sykehjemslegerollen må defineres. Den inneholder mer enn utredning, diagnostisering og behandling av den enkelte pasient, ved å ha overordnete oppgaver – være integrert i ledergruppa, ha ansvar for interne rutiner, undervisning og tverrfaglig samarbeid. Dette er det lagt vekt på i kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin, påpekte Bruusgaard.

– Jeg håper at ved å opprette kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin vil legene inngå i et utdanningsløp, slik at fulltids legearbeid i sykehjem kan gi tellende tjeneste til relevante spesialiteter, som ledd i rekruttering og anerkjennelse av dette spennende, utfordrende og meningsfulle faget, avsluttet hun.

Anbefalte artikler