Vil styrke alders- og sykehjemsmedisin

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen anbefaler opprettelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.

  Pernille Bruusgaard vil heve kvaliteten på helsetjenesten til de eldste og sykeste pasientene. Foto Lise B. Johannessen
  Pernille Bruusgaard vil heve kvaliteten på helsetjenesten til de eldste og sykeste pasientene. Foto Lise B. Johannessen

  Som ledd i å øke kvaliteten på det medisinske tilbudet til de eldste og sykeste pasientene i sykehjem og til de syke, eldre som er hjemmeboende, har landsstyret enstemmig stilt seg bak sentralstyrets forslag om å etablere et kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Dette betyr en formalisert, kompetansegivende etterutdanning for leger som allerede har en spesialitet og som har en spesiell interesse for pasientgruppen. Disse har allerede motivasjon for å tilegne seg relevant kompetanse. Kompetanseområdet skal bidra til en spisset, styrket og utvidet allmennlegetjeneste for skrøpelige, gamle mennesker.

  Landsstyret vedtok følgende:

  «Det opprettes kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin med krav til utdanning i tråd med det fremsatte forslag til regler. Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen etter at arbeidsgruppen har vurdert de innkomne kommentarer til det foreslåtte regelverk. Sentralstyret gis fullmakt til å vurdere på hvilken måte kompetanseområdet mest hensiktsmessig blir etablert.»

  Vedtaket er enstemmig.»

  Pernille Bruusgaard, overlege ved Smestadhjemmet i Oslo, holdt et engasjert innlegg i forkant av resolusjonsforslaget. – Mitt mål med å engasjere meg i sykehjemsmedisinen er å bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene til de eldste og sykeste pasientene våre i livets siste fase. Jeg ønsker at folk skal føle seg trygge på at de får de helsetjenestene de trenger, når de ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, understreket hun.

  Sykehjemslegen bør ha en aktiv rolle i samhandlingen av helsetjenester til de eldste og skjøreste pasientene, i nært samarbeid med sykehus, spesialister, fastleger og hjemmetjenesten, mente hun.

  – Men sykehjemslegerollen må defineres. Den inneholder mer enn utredning, diagnostisering og behandling av den enkelte pasient, ved å ha overordnete oppgaver – være integrert i ledergruppa, ha ansvar for interne rutiner, undervisning og tverrfaglig samarbeid. Dette er det lagt vekt på i kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin, påpekte Bruusgaard.

  – Jeg håper at ved å opprette kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin vil legene inngå i et utdanningsløp, slik at fulltids legearbeid i sykehjem kan gi tellende tjeneste til relevante spesialiteter, som ledd i rekruttering og anerkjennelse av dette spennende, utfordrende og meningsfulle faget, avsluttet hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media