Medisinsk kunnskap – bedre helse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret har vedtatt nytt selvstendig prinsipprogram og nytt arbeidsprogram, begge under overskriften Medisinsk kunnskap – bedre helse.

  Hege Gjessing presenterte forslaget til nye plandokumenter. Foto Lise B. Johannessen
  Hege Gjessing presenterte forslaget til nye plandokumenter. Foto Lise B. Johannessen

  Legeforeningen har i foregående perioder hatt ett felles Prinsipp- og Arbeidsprogram (PAP). Dette programmet hadde i følge sentralstyret et forbedringspotensial. Det inneholdt i sum svært mange punkter, både prinsipper, overordnede mål, delmål, arbeidsmål og avgrensede enkeltoppgaver, uten tydelig skille eller struktur. Dette gjorde den strategiske retningen på PAP uklar, og det var vanskelig å legge PAP til grunn for prioritering.

  Sentralstyret ønsket derfor å omarbeide PAP til plandokumenter hvor den strategiske retningen fremkommer tydeligere og med deling av PAP i ett prinsipprogram og ett arbeidsprogram.

  Forslaget har vært på høring i organisasjonen og 25 organisasjonsledd avga høringsuttalelse. I hovedsak støtter organisasjonsleddene forslaget om å dele PAP inn i ett prinsipprogram og ett arbeidsprogram.

  Hege Gjessing presenterte sentralstyrets forslag til de nye programmene, med en virkeperiode for prinsipprogrammet på fire år og en toårig virkeperiode for arbeidsprogrammet.

  I den påfølgende debatten mente flere at det var et godt gjennomarbeidet forslag som ble fremlagt for landsstyret. – Det gleder meg at programmet nå er delt, sa én, mens en annen mente at det var blitt en fin struktur på det nye programmet. Det fremkom noen forslag som redaksjonskomiteen innarbeidet i det endelige forslaget.

  Prinsipprogrammet er utarbeidet i tråd med Legeforeningens formål. I forslaget som ble fremlagt for landsstyret, er forskjellen mellom prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet søkt tydeliggjort og det er innarbeidet konkrete tekstforslag fra organisasjonsleddene som sentralstyret stiller seg bak. Gjennom å fastsette arbeidsområder og målsettinger i arbeidsprogrammet, er landsstyret bestemmende for foreningens strategiske veivalg.

  Plandokumentene omhandler overordnede og langsiktige målsettinger og hvilke strategiske arbeidsområder som understøtter disse. Plandokumentene er blitt kortere og mer oversiktlige og balanserer på en god måte landsstyrets overordnede styring mot sentralstyrets handlingsrom i den løpende driften av foreningen.

  Les de nye programmene på: www.legeforeningen.no/id/7019.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media