Andre veiledere om jus, avtaler og arbeidsforhold

Artikkel

Mai 2008 ble veilederen: En praktisk veileder for legers attestarbeid – i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser, publisert på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/id/144634.0 Veilederen gir en gjennomgang av ulike sider ved attestarbeidet med vekt på etikk, faglighet, ressurser og ikke minst praktiske og økonomiske rammer for fagutøvelsen. Den trekker opp kortfattede retningslinjer for attestarbeidet i klinisk praksis og inneholder sammendrag av innstilinger fra en rekke utvalg. Veilederen er på 40 sider og er nettbasert.. Kildehenvisninger er i størst mulig grad erstattet med klikkbare linker til originaldokumentene det vises til.

I tillegg er også veilederen Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus. En veileder for tillitsvalgte og medlemmer lagt ut som PDF på nettsidene: www.legeforeningen.no/asset/48572/1/48572_1.pdf

Anbefalte artikler