Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Geir Christensen fikk hjertepris

Kong Harald delte ut Hjerteprisen til Geir Christensen. Foto Erik Norrud

Geir Christensen (f. 1954) ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har mottatt Nasjonalforeningens hjertepris 2011 for forskning som har bidratt til raskere og sikrere diagnose av hjertesvikt samt for banebrytende forskning på betydningen av hormonproduksjonen i hjertet, dessuten for innsatsen for å opprette og drive Senter for hjertesviktforskning. Christensen har i flere tiår forsket på konsekvensene av overbelastning på hjertet. Prisen består av et beløp på 100 000 kroner, et diplom og et kunstverk formet av Lise Amundsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. Siden 1959 har foreningen samlet inn over 1,7 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen. Hjerteaksjonen har to formål: Å samle inn penger til hjerte- og karforskningen i Norge og å spre informasjon om et utvalgt tema. Årets tema er fysisk aktivitet for å forebygge hjerteinfarkt.

– Jeg er stolt og glad over prisen. Den gir meg enda større motivasjon for å gjøre en innsats for hjerte- og karpasienter. Nærmere 100 000 mennesker lider av hjertesvikt i Norge, og stadig flere rammes. Vi mangler fremdeles gode nok medisiner mot hjertesvikt, sier årets hjerteprisvinner Geir Christensen.

Hjerteprisen ble utdelt av H.M. kong Harald under åpningen av Hjerteaksjonen 2011 i Universitetets gamle festsal i Oslo i februar 2011.

Atle Fretheim ny Harkness Fellow

Atle Fretheim. Foto Siv Nærø

Atle Fretheim (f. 1968) ved Kunnskapssenteret er tildelt stipendet Harkness Fellowship for 2011 – 12 og vil bli tilknyttet et amerikansk universitet i ett år, kan vi lese på nettsidene til Kunnskapssenteret.

The Harkness Fellowship er et prestisjefylt stipend under The Commonwealth Fund. Det gir kandidaten mulighet til å studere et relevant helsepolitisk tema i USA i ett år. Stipendet innbefatter blant annet samarbeid med ledende amerikanske fagmiljøer og samarbeid med stipendiater fra en rekke andre land.

Det er Forskningsrådets program for helse- og omsorgstjenester og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som sammen med The Commonwealth Fund inviterer lovende norske forskere, klinikere, ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten samt journalister til å søke om å bli den norske Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice.

Programstyret for helse- og omsorgstjenester i Forskningsrådet forventer at Harkness Fellowship-ordningen på sikt vil gi ringvirkninger for forskning om helse- og omsorgstjenester og for forholdet mellom forskning, helseledelse og helsepolitikk i Norge.

Atle Fretheim er veldig glad for tildelingen og har planene klare for USAoppholdet.

– Planen er å bruke tiden på et metodeforskningsprosjekt jeg har utviklet – sammenlikning av resultater fra randomiserte, kontrollerte studier og avbrutte tidsserieanalyser. Samtidig vil jeg fortsette et allerede eksisterende samarbeid med kolleger ved Harvard School of Public Health, sier han.

Kongens heder til Per Sætness

Per Sætness. Foto Arne G. Perlestenbakken

Per Sætness (f. 1953), avdelingsoverlege og psykiater ved Fekjær Psykiatriske Senter i Hedalen i Valdres, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt lange virke i og for psykiatrien i Norge.

Sætness tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1960. I 1970 ble han godkjent spesialist i psykiatri. Han har gjennom sitt arbeid drevet banebrytende utviklingsarbeid på nasjonalt nivå innen organiseringen av psykiatritilbudet i Norge – spesielt i utvikling og organisering av psykiatrien i Oslo og Oppland har Sætness hatt en sentral rolle.

Fra tiden i Oslo kan nevnes at han sto sentralt i utviklingen av den første psykiatriske poliklinikken her i landet. Under ledelse av Sætness ble dette en stor poliklinikk som fungerte som referanse og mønster for utvikling av poliklinikker rundt om i Norge.

I psykiatrien i Oppland har Sætness hatt en sentral rolle helt siden 1990. I perioden 1990 – 2001 fungerte han som avdelingsoverlege ved Psykiatrisk poliklinikk Lillehammer og som rådgiver i psykiatri for fylkeshelsesjefen i Oppland for psykiatribehandling på spesialistnivå.

Fra 2000 til oktober 2010 har Sætness vært medisinskfaglig ansvarlig ved Fekjær Psykiatriske Senter, som siden 2005 har vært poliklinikk og hvor det også er etablert ambulant team. Fra 2009 omfatter det også Fekjærtunet overgangsboliger, et pilotprosjekt med individuelt tilrettelagt etterbehandling etter utskrivning fra institusjonen.

Per Sætness har fortsatt egen praksis på Lillehammer.

Ole Tjomsland til Kunnskapssenteret

Ole Tjomsland. Foto Marte Garmann Johnsen

Ole Tjomsland (f. 1962), viseadministrerende direktør for medisin- og helsefag ved Vestre Viken HF, skal lede et nasjonalt prosjekt om implementering av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet.

Kunnskapssenteret skal i samarbeid med Helsedirektoratet etablere det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for helsetjenesten. Systemet skal bygges på prinsipper som er blitt avklart gjennom utarbeiding av et rammeverk for nasjonale kvalitetsindikatorer. Prosjektet blir svært omfattende, og skal ha både en kortsiktig og en langsiktig profil. Allerede sommeren 2011 må prosjektet avlevere foreløpige indikatorer innen noen områder i forbindelse med etablering av den nye nasjonale helseportalen.

Arbeidet med kvalitetsindikatorene blir organisert gjennom en prosjektstab i Kunnskapssenteret. I tillegg skal det etableres en rekke eksterne arbeidsgrupper. Disse skal sikre faglig standard og god legitimitet i fagmiljøene i helsetjenesten når indikatorarbeidet settes i gang.

Tjomsland var med i den eksterne arbeidsgruppen som Kunnskapssenteret benyttet da senterets rammeverksrapport ble utarbeidet og har også vært sentral i arbeidet med å etablere indikatorer for å måle ytelse og kvalitet i Vestre Viken HF. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med Kunnskapssenteret.

Tjomsland tok medisinsk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 1989 og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1996 og i thoraxkirurgi i 2003. Han er innvilget permisjon fra Vestre Viken HF i ett år frem til 1.2. 2012.

Anbefalte artikler