Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Orkidéprisen tildelt Anna Midelfart

Anna Midelfart. Foto Lise Berit Johannessen, Den norske legeforening

Professor Anna Midelfart (f. 1947) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs hospital i Trondheim er vinner av årets orkidépris. Orkidéprisen ble innstiftet av styret i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) i 2006.

Anna Midelfart var ferdig utdannet sivilingeniør i 1971. Deretter startet hun på medisinstudiet, først ved Universitetet i Bergen, så ved Universitetet i Trondheim, hvor hun i 1978 fikk lisens som lege. Etter turnustjeneste hadde hun utdannelsesstillinger innenfor øyesykdommer og nevrologi ved St. Olavs hospital. I 1988 ble hun spesialist i øyesykdommer. Etter tre år i forskningsstipendiatstilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet forsvarte hun i 1988 sin doktorgradsavhandling Studies of the mechanisms of ion and fluid transport in the bovine cornea.

Fra 1985 til 1996 var hun amanuensis, senere førsteamanuensis og fra 1996 professsor i oftalmologi ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Øyeavdelingen, St. Olavs hospital i Trondheim. Hun var prodekanus ved fakultetet i 1993.

Anna Midelfart er forfatter av mer enn 70 vitenskapelige artikler og har veiledet seks personer frem til akademiske ph.d.-grader Hun har skapt en aktiv forskningsgruppe innenfor oftalmologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs hospital, med søkelyset rettet mot refraksjonsanomalier, optiske instrumenter, kliniske studier ved mange øyesykdommer og bruk av MR og annen bildediagnostikk for å studere metabolske prosesser i øyet.

Karl Evang-prisen til Per Fugelli

Per Fugelli. Foto Universitetsforlaget

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli (f. 1943), er tildelt Karl Evang-prisen for 2010.

Ifølge komiteen, som er utnevnt av Statens helsetilsyn, har Fugelli fått prisen for at han gjennom alle år uredd har skapt debatter og våget å være motstrøms i samfunnsdebatten, både overfor myndighetene generelt og helsemyndighetene spesielt. Komiteen viser også til at Fugelli, som folkeopplyser og debattant, har vært særlig opptatt av svake gruppers situasjon og synspunkter.

Karl Evang-prisen er på 50 000 kroner og deles årlig ut til en person eller en organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål. Prisen ble opprettet av Sosialdepartementet for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørenss pionerinnsats på dette feltet. Prisen ble første gang utdelt i 1981.

Fugelli tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969 og doktorgraden i 1978. Etter endt utdannelse var han blant annet distriktslege i Lofoten, nærmere bestemt i Værøy og Røst, i tre år, for så å være distriktslege i Porsanger i Finnmark i tre år. I årene 1984 – 1992 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fra 1992 har han vært professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av styringsgruppen for Verdikommisjonen, oppnevnt av Bondevik-regjeringen i 1998.

Bjarne Bjorvatn utnevnt til ridder av 1. klasse

H.M. Kongen har utnevnt svensk statsborger Bjarne Bjorvatn (f. 1936) ved Universitetet i Bergen til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for fremragende innsats innen internasjonal helse og for sitt vitenskapelige virke. Han er best kjent for sitt arbeid med infeksjonssykdommer og vaksineprogrammer.

Bjorvatn tok medisinsk embetseksamen ved Lunds universitet i 1966 og doktorgrad ved Karolinska Institutet i Stockholm i1973. Senere tok han norsk tilleggsprøve i 1978 og ble godkjent spesialist i infeksjonssykdommer og indremedisin i 1983.

I 1979 ble han professor ved Universitetet i Tromsø. Fra 1985 har han vært professor i medisin ved Universitetet i Bergen.

Æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin

Johan Chr. B. Foss. Foto Bryggeklinikken

Johan Chr. B. Foss (f. 1943) er utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin for sin innsats til foreningens beste.

Han tok medisinsk embetseksamen iOslo i 1972 og ble spesialist i generell kirurgi i 1981 og arbeidsmedisin i 1994.

Foss var rederilege for Wilh. Wilhelmsens rederi fra 1981 og etablerte Bryggeklinikken i 1987. Som sjømannslege har Foss hatt omfattende virksomhet opp mot flere rederier i Norge, og han har på den måten bidratt til å modernisere sjømannslegens funksjon til noe mer enn en attestlege.

Som formann i foreningen fra 1995 til 1997 hadde han en sentral rolle i å reetablere foreningens status og redde den fra fallitt. Siden 1997 har han hatt vedvarende tillitsverv i foreningen som styremedlem, varamedlem og sist formann i valgkomiteen.

Johan Chr. B. Foss planlegger nå å gå over i pensjonistenes rekker.

Ny fagdirektør på Sunnaas sykehus

Kirsti Bjune. Foto Sunnaas sykehus

Kirsti Bjune (f. 1953) er ansatt som ny fagdirektør på Sunnaas sykehus, og begynner i jobben rundt 1. januar 2011. Hun overtar jobben etter Nils Hjeltnes (f. 1943) som har hatt stillingen siden 2002.

Bjune er i dag overlege ved Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Aker. Hun har også bakgrunn som fysioterapeut, med flere års praksis fra psykiatrien, utdanning i psykomotorisk behandling og psykologi grunnfag. Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1988, ble spesialist i anestesiologi i 2002 og har nordisk diploma i avansert smertemedisin. Bjune er dessuten i gang med og har gjennomført to tredeler av Erfaringsbasert masterstudium i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler