Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kongens gull til Wester

Knut G. Wester. Foto Camilla Crone Leinebø, Kommunikasjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Knut G. Wester (f. 1940) ved Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin nevrokirurgiske virksomhet på nasjonalt nivå og sitt engasjement for utdanning av nevrokirurger i Etiopia.

Wester tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1965 og forsvarte sitt doktorgradsarbeid i 1974. Han startet forskerkarrieren innen nevrofysiologi, i tre år fra 1975 arbeidet han innen nevrologi og fra 1978 har han arbeidet med nevrokirurgi, først ved Rikshospitalet. Han ble spesialist i nevrokirurgi i 1986 og har fra samme år vært overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han var avdelingssjef i perioden 1990 – 2001. Fra 1989 har han vært professor i bistilling, og fra 2001 har han vært professor i hovedstilling ved Universitetet i Bergen.

Westers kliniske vitenskapelige aktivitet har i hovedsak vært konsentrert rundt intrakraniale cyster, såkalte araknoidale cyster. Dette har han utgitt en rekke publikasjoner om, og han er en ledende kapasitet internasjonalt innen dette feltet.

I tillegg til sin direkte faglige innsats har Wester hatt en rekke tillitsverv innen norsk og skandinavisk nevrokirurgi. På denne måten har han gjennom en årrekke fremmet norsk nevrokirurgi nasjonalt.

De siste årene har Wester konsentrert seg om å heve kompetansen og å gjøre nevrokirurgien tilgjengelig i Etiopia, et av verdens fattigste land. Han ble her en viktig drivkraft i planlegging og organisering av et utdanningsprogram for unge spesialistkandidater i nevrokirurgi, og for å sikre en bærekraftig utvikling av dette fagområdet begynte han å utdanne etiopiske nevrokirurger.

Ærespris for forskning og formidling

Karin Cecilie Lødrup Carlsen (t.v) og Kai-Håkon Carlsen (t.h.) mottok Astma- og Allergiforbundets ærespris under forbundets landsmøte og 50-årsmarkering. Forbundsleder Pål Johansen sto for overrekkelsen. Foto Nina Brun

Astma- og Allergiforbundets ærespris er tildelt Karin Cecile Lødrup Carlsen (f. 1959) og Kai-Håkon Carlsen (f. 1946) for pasientrettet virksomhet og omfattende forskningsarbeid gjennom mange år. Prisen ble utdelt under forbundets 50-årsmarkering.

Som primus motor for den store miljø- og barneastmastudien i Oslo har begge bidratt til særdeles viktig kunnskap og forståelse for sykdommene astma og allergi. De har også vist stor vilje og evne til å dele og videreformidle innholdet i dette viktige forskningsarbeidet.

Karin Cecilie Lødrup Carlsen ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Universitetet i Oslo har flittig delt av sin kunnskap gjennom mangeårig og hyppig deltakelse på forbundets faglige kurs og arrangement.

Kai-Håkon Carlsen, professor ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har gjennom mange tiår vært en viktig støttespiller for Astma- og Allergiforbundet. Som assistentlege ved Ullevål sykehus deltok han på forbundets kurs for barn og unge på Frambu helsesenter. Han har vært leder i Forskningsfondet og er i dag medisinsk redaktør i fagbladet Allergi i Praksis.

Dette er andre gang Astma- og Allergiforbundet deler ut æresprisen, første gang var i 2008.

Anna Stavdal ny visepresident i Wonca Europe

I oktober i år ble Anna Stavdal (f. 1959) valgt til ny visepresident i Wonca Europe – det europeiske nettverk av fagmedisinske foreninger i allmennmedisin – under nettverkets møte i Malaga.

Stavdal, mangeårig fastlege i Oslo, tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og ble spesialist i allmennmedisin i 1999. Hun er tidligere leder i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), som ble nedlagt i 2006, og er sittende formann i Nordic Federation of General Practice – et forum for samarbeid mellom allmennpraktikere i de fem nordiske landene.

To forskningspriser innen nevrologi

Fra venstre fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, prisvinner Charalampos Tzoulis, prisvinner Harald Aurlien og styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen. Foto Silje Katrine Robinso

Harald Aurlien (f. 1965) og Charalampos Tzoulis (f. 1979), to forskere fra Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, mottok hver sin forskningspris ved Helse Vests årlige regionale forskningskonferanse i oktober i år.

Aurlien fikk en nyopprettet innovasjonspris, for å ha utviklet en ny metode for beskrivelse av EEG anvendt på epilepsi.

Prisen tilegnet yngre forskere, sist delt ut i 2007, gikk til Tzoulis. Han mottok prisen for sitt arbeid med å ta i bruk avansert bildebehandling (MR) og vevsanalyser i studier av arvelig sykdom som skyldes dysfunksjon i mitokondriene, cellenes energikilder.

Forskningsprisene var på 100 000 kroner hver, i tillegg til et kunstverk, og pengene skal brukes til videre innovasjonsarbeid og forskning.

Anbefalte artikler